Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Юрій Андрійович Мицик: Біобібліографічний покажчик

Юрій Андрійович Мицик--Покажчик

У 2000-му році було видано бібліографічний покажчик робіт Юрія Андрійовича Мицика. У покажчику висвітлюються основні етапи життя, педагогічної, наукової, науково-організаційної діяльності доктора історичних наук, професора, священика Юрія Мицика, добре знаного в Україні й поза її межами фахівця та дослідника історичного минулого нашої країни.

Для науковців та всіх зацікавлених історичною наукою.

 

Юрій Андрійович Мицик: Біобібліографічний покажчик

Укладач – Т.О. Патрушева;

Авторське вступне слово – О.М. Апанович;

Редколегія серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк.

Київ, видавничий дім “КМ Академія”, 2000.

64 с.

Серія Вчені НаУКМА

Від укладача

Цей біобібліографічний покажчик є продовженням серії видань "Вчені НаУКМА ", започаткованої у 1999 р., та виданий до 50-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора, завідувача кафедрою історії та політології Києво-Могилянської академії, священика Юрія Мицика.

Праця складається зі вступної статті Олени Михайлівни Апанович, де докладно розповідається про життєвий і творчий шлях о. Юрія, починаючи з молодих років до його становлення як вченого-історика, та двох основних розділів: "Матеріали до біографії та бібліографії" і "Хронологія друкованих праць".

До І розділу увійшли матеріали про наукову, педагогічну роботу о. Юрія, а також бібліографія його праць.

II розділ "Хронологічний покажчик друкованих праць", на побажання о. Юрія, починається з опису кандидатської та докторської дисертацій і продовжується за хронологією друкованих праць (з 1970 р. до 1999 р.). У межах кожного року вони розташовані в такій послідовності: на початку року подані ґрунтовні наукові праці (якщо вони є в даному році), а далі в загальному алфавіті назв наукові публікації, статті, методичні розробки (окремі видання), матеріали виступів на наукових з’їздах, конференціях, видання іноземними мовами. До покажчика включено також праці, в яких Юрій Андрійович Мицик був укладачем, упорядником, рецензентом, редактором, перекладачем, автором передмови або післямови, їх розміщено в кінці алфавіту в певній послідовності та з відповідними позначками: "Уклад.: ", "Упоряд.: ", "Рец.: ", "Рец.:… на кн. "(рецензія на окреме видання), "Ред.: ", "Пер.: ", "Передм.: ", "Післям.: ". При відсутності самостійної назви передмови або рецензії у квадратних дужках зазначено відповідно [Передмова], [Рецензія]. Рецензії на видання Юрія Андрійовича Мицика подано в об’єднаному бібліографічному описі за хронологією. Якщо певні праці видруковано у різних номерах чи випусках часописів, газет, щорічників і т. д., то бібліографічний опис джерела подано один раз з подальшим вживанням позначки "Там само " або "Те саме ", якщо одна й та сама робота надрукована у різних джерелах.

Праці, не переглянуті dе visu, позначено астериксом.

Матеріал описано згідно з Державними стандартами України. Відбір матеріалу закінчено у листопаді 1999 р.

Довідковий апарат включає: "Від укладача", "Вступна стаття О. М. Апанович", "Основні дати життя і діяльності ", "Іменний покажчик".

С подіваємося, що ця праця стане у нагоді викладачам, студентам і всім, хто цікавиться славним історичним минулим нашої України.

* * *

Ви можете скачати відскановане видання у форматі PDF:

Скачати Юрій Андрійович Мицик: Біобібліографічний покажчик (16 МБ). PDF-файл опубліковано й на сайті "Бібліотека НАУКМА".

 

Також доступні такі статті: