Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Список друкованих праць о. Юрія Мицика (за частину 1999- 2009 рр.)

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ о. ЮРІЯ МИЦИКА (за 1999-2009 рр.) (попередні майже 800 позицій див. у кн.: Юрій Андрійович Мицик. Біобібліографічний покажчик. – К., Видавчничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2000):

Додатки до виданої бібліографії:

1. Невядомы ліст беларускаго класіка // Беларусіка. Albaruthenica. – Мінск, 1994. –Т.3. Нацыянальныя і рэгіянальныя культуры, іх узамадзеянне. – С. 182-184. –(0,2)

2. З поштової скриньки Михайла Грушевського (листи Михайла Коса).// Наше слово від 5. 10. 1997 р. – № 40 (2097). -С. 9 (0, 2 д. а.).

3. Унікальна брошюра з 1632 року //Наше слово від 12. 07. 1998 р. – № 28 (2137).- С. 9. – 0,2 д. а.

4. Кольори прапору Війська Запорозького Низового //Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI – XVIII ww. – Warszawa, 1993. C. 193-199 (1 д. а.).

5. Новознайдені пісні про Коліївщину//Народна творчість та етнографія. – 1993.-№ 5-6.-С.66-68 (0,2 д.а.)

6. Рецензент кн.: Черненко А.М. Українська національна ідея. – Дніпропетровськ, 1994

7. ЛМ кн.220 как исторический источник // Литовская метрика: ТезисІ докладов межреспубликанской научной конференции (Апрель, 1988). – Вильнюс: Институт истории Литовской ССР, 1988. – С. 45-46 (у співавт. з П.М.Кулаковським)

8. Скільки років діяв українсько-російський договір 1654 року? //Переяславська рада очима істориків, мовою документів. – К., 2003. – С. 320-330. (повтор за 1991 р.)

1999 (закінчення)

1. Козацька мати //Пам’ять століть.-1999.-№ 6.-С.17-28 (1 д.а.).

2. З джерел до історії Волині ХVІ – ХVІІ ст.//Острозька академія. Наукові записки.-Острог, 1999.-С. 33-42 (3 д.а.).

3. Слово до читача //Апанович О. За плугом Господь іде. Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія Подолинського та Володимира Вернадського. – Севастополь, 1999.- С. 3-4 (0,1 д.а.).

3-а. (передмова до статті): Апанович О. Агрокультура селян та козаків // “Сільський час” від 15.01.1999.-№ 6 (0,1 д.а.)

4. Україна ХV – ХVІІ століть у світлі тогочасної преси (за матеріалами “летючих листків”// ЗНТШ. – Т. ССХХХІІІ. – Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997.- С. 30-46. (2 д. а.).

5. З Українського Дипломатарія другої половини ХVІІ століття //ЗНТШ. – Т. ССХХХІІІ. – Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997. – С. 360 – 397. (3 д.а.).

5-а. І. Бутич. Рец. на кн.: Мицик Ю.А.Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття. – Дніпропетровськ, 1997. – С. 605-607.(0,2 д. а.).

6. Матеріали конференції, присвяченої Михайлові Грушевському. Львів, 24-25 жовтня 1994 р., Харків, 25 серпня 1995 р., Львів, 29 вересня 1996 р. – Львів, 1999.-С. 318-322, 355 (виступи в дискусії).

7. Два публіцистичні трактати про Національно-визвольну війну українського народу середини ХVІІ ст.//УІЖ.-1999.-№ 6.-С. 122 -135 (1,5 д. а.).

8. До питання про особливості церковного устрою Запорозької Cічі //Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету .- Запоріжжя, 1999.- Вип. VІІ. – С. 69-73 (0, 2 д. а.).

9. Два листи кошового отамана Павла Федоровича //Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. – Запоріжжя, 1999.-Вип. 4(5).-С. 202-203.

9-а. Конотопська битва 1659 року //Дзвін Севастополя.- № 3 (38). – Квітень 1999. – С.4. (передрук з кн.: “Легенда про гетьмана”.

10. Невідома редакція “Короткого опису Малоросії” //Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип.7. –С.133-154 (1 д.а.).

11. Деякі збірки листів до Т.Замойського як джерело до історії запорозького козацтва першої третини ХVІІ ст.//Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали Четвертих Всеукраїнських історичних читань. – К.-Черкаси, 1994.-С. 118-122.

2000

1. Отаман Іван Сірко. – Запоріжжя, 2000.- 44 с. (3,8 д.а.)

2. Гваньїні О. “Хроніка про Татарську землю” .- Запоріжжя, 2000.- 72 с.

3. Шість гетьманських універсалів ХVІІ – ХVІІІ ст.//Сіверянський літопис (далі – СЛ).- 2000.-№ 1.- С. 88-92 (0,5 д.а.)

4. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 рр. на Сіверщині очима полонених повстанців //СЛ. – 2000.-№ 3.-С. 3-26 (2 д.а.)

5. З дипломатичної документації Б.Хмельницького та І. Виговського // НаУКМА. – Наукові записки. Т.14. – Історія. – К., 1999.- С.93-112 (2 д.а.).

6. Незнаний документ з історії Києво-Могилянської Академії середини ХVІІ ст. // НаУКМА. Наукові записки.Т.14.1999.-С.113-114 (0,2 д.а.)

7. Невідомий інвентар Білоцерківського староства 1652 р. //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2000.-С. 207-237 (2 д.а.).

8. Прапори полковника Іллі Голоти (1649 р.) //Знак.-2000.-Лютий.-№ 20.-С.6 (0,2 д.а.).

9. Невідома редакція “Короткого опису Малоросії”//Історіографічні дослідження в Україні.-К., 1999.- Вип.7.- С. 133-155 (1 д.а.).

10. Листи М.В.Довнар-Запольського до М.Грушевського //Даследчык гісторыі трох народау: М. В. Доунар-Запольські. Гомель – Рэчица, 2000.-С.263-267 (0,4 д.а.)

11. Листи Доунар-Запольського да Д.І.Яворніцкаго//Даследчык гісторыі трох народау: М.В.Доунар-Запольські. – Гомель – Рэчица, 2000.- С.267-268 (0,1 д.а.).

12. Московський посол у Корсуні 1657 року // Корсунський часопис.-1998.-Ч.7-8.-С. 3-12 (1 д.а.)

13. З кореспонденції М. Грушевського та Д.Яворницького //КК.-2000.-Липень.-№ 128.-С. 73-77 (0,4 д.а.)

14. Козацький митрополит (Йов Борецький)//Історичний календар”2000.- К., 1999.-С.293 (0,2 д.а.).

15. Про необхідність перегляду дат заснування міст України //Краєзнавство 2000.-№ 2.-С. 78-80 (0,3 д.а.)

16. Створення нового осередку УІТ при Києво-Могилянській Академії //Український історик. – Нью-Йорк -Торонто-Київ-Львів – Париж, 1999.-С. 354-355 (0,1 д.а.).

17. Земний шлях до вічності //Свідчення душі. Збірник пам’яті Наталії Теплоухової. – К., 2000.-С. 51-55 (0,3 д.а.).

18. Болохівський край в архівній спадщині митрополита Іларіона (Огієнко) (З нових досліджень) //Болохівщина: земля і люди.-Хмельницький-Стара Синява-Любар, 2000.-С. 260-274 (1 д.а.) ( у співавт. з В.Сеньчуком).

19. Після падіння Січі…//Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. – Запоріжжя, 2000.-№ 1(7).-С. 220-221(0,1 д.а.).

20. І знову спогади про штучний голодомор-33 //Бористен.-2000(?).- № 9.- С. 17 (0,2 д.а.).

21. Гетьман І. Скоропадський – покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві //СЛ.-2000.- № 4.- С. 50-64 (1 д.а.); № 5.-С. 65-81 (1 д.а.).

22. Полковник Ілля Голота і битва під Загалєм 1649 р. // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності . –К.-Нью-Йорк-Париж-Львів.-2000.-С. 176-189 (1 д.а.).

23. Антихристиянські переспіви // Кур’єр Кривбасу.-2000.-№ 132.-Листопад.- С. 108-113 (0,5 д.а.)

24. Сучасна історіографія Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К., 2000.-Вип.7.- С. 263-268 (0,6 д.а.).

25. Дещо про клейноди Тимоша Хмельницького //Знак.-2000.-Вересень.-№ 22.-С. 10 (0,2 д.а.).

26.З досвіду збору свідчень про голодомор 1933 р.//Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна науково-теоретична конференція.Київ.28 листопада 1998 р. Матеріали. – Київ – Нью-Йорк, 2000.-С. 390-407 (0,7 д.а.).

27. Опис України у хроніці Олександра Гваньїні //Всесвіт.-2000.-№ 11-12.-С. 116-156 (3 д.а.).

газетні статті:

28. З лістоу беларуских вучоных і грамадскіх дзеячау да М. Грушевскага //Голос Радзімы, 8 снежня 1999.- № 49( 2659).- (0,2 д.а.).

29. Незнані сторінки //Голос православ’я, лютий 2000. -№ 3 (27).- С. 8(0,2 д.а.).

30. Коли був щирим “вчитель” Силенко? //Голос православ’я, лютий 2000.- № 4.(28)(0,3д.а.)(див. також: М.Аксьом. Хотілося б додати//Голос православ’я.- № 6(30).- С.6 (0,1 д.а.).

31.Беларускія матывы ва успамінах Д. Дарашенкі //Голас Радзімы.-23.02.2000.- № 8(2670).- С.4-5 (0,3 д.а.).”-е вид.: Д.Дарашэнка. Мае успаміны пра даунюю мінуушчыну (1901-1914 гады) //Культура.(Мінск).-2002.- № 25. – С.14.

32. Листи Тодося Осьмачки до митрополита Іларіона (Огієнка) //ЛУ.-13.04.2000.- №…С. 10(0,2 д.а.).

33.Яка заповідь Господня найголовніша? //Голос православ’я.-№ 8(32).-Квітень 2000.- (0,2 д.а.).

34. Спогади Дмитра Дорошенка про катеринославську “Просвіту” //Слово Просвіти. – 2000.-квітень.-Спецвипуск.-С. 12 (0,3 д.а.).

35.Звичайний плагіат //ЛУ.-18.05.200.-№ 18 (4882).-С.8(0,3 д.а.).

36.Гремели в Глухове оркестры //Днепр вечерний.-4.08.2000.- №115(10179)(0,3 д.а.).

37. Зв’язків з Придніпров’ям не пориваю//Зоря.-4.07.2000.-№ 71(19619) (інтерв’ю М. Чабана).

38. Вагоме дослідження. //Президентський вісник. – 14-20.08.2000.-№ 8 .-С.24.(0,2 д.а.).(рец. на кн.: Смолій В., Степанков В.Українська національна революція ХVІІ ст.(1648-1676 рр.).

39.Історія України очима поета і патріота //Народна газета. – 2000.- 9-15.10.2000.-№ 39(468).-С.5 (0,3 д.а.).

40.Беларус-паплечник Багдана Хмяльніцкаго //Голос Радзімы.-24.05.2000.(0,2 д.а.).

41.Гетьман-благодійник //Слово Просвіти. – 2000.-№ 10.-С.3 (0,2 д.а.).

41-а.О.Сущенко. У що вірували українці (інтерв’ю зі мною)//Президентський вісник. – 28.10.-3.11.2000.-№ 18.-С.23 (0,2 д.а.).

42. Лжедмитрій І у Дермані і Острозі // Матеріали VІІ – ІХ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” 1996-1998 роки. – Остріг, 2000. – С. 100-101 (0,1)

43. З нових джерел до історії князів Острозьких і Заславських // Матеріали VІІ – ІХ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” 1996-1998 роки. – Остріг, 2000. – С. 200-203 (0,1).

2001

1. Микола Ковальський ( До 70-річчя з дня народження) //Український археографічний щорічник.-К.,1999.-Нова серія.-Вип.3(4.-Т.6(7.-С.6-15 (1 д.а.).

2. Огляд джерел з історії України та Росії ХV – ХІХ ст. в зібраннях ФРН.// Там же.-С.110-140 (3 д.а.).

3. Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею // Там же.-С.200-211.(1д.а.) (у співавт.з С.В.Абросимовою).

4. Важлива археографічна публікація ( Митрополит Андрей Шептицький:Життя і діяльність. Церква і церковна єдність. Документи і матеріали 1899-1944). // Там же.-С.677-679.).

5.І знову про штучний голодомор-33 //Бористен.-2000.-№ 11.-С.24 (0,2 д.а.).

6.Польський антирадянський фольклор // Народна газета № 1 за 2001.-С.5.(0,2д.а.).

7.З чого зліплено лжехриста // Наша віра.-2000.-Грудень.-№ 12(152).-С.7.(0,2 д.а.).

8.Жан-Анрі Мюнц та його опис Правобережної Наддніпрянщини ХVШ ст. // Корсунський часопис.-Корсунь-Шевченківський.-1999.-№ 9-10.-С.5-14(2 д.а.).

9.Дещо про скарби Богдана Хмельницького // Там же.-С.3-4.(0,1 д.а.).

10.Опис України у хроніці Олександра Гваньїні //Всесвіт.-2000.-№ 11-12.-С.116-156 (3 д.а.).

11.З досвіду збору свідчень про голодомор 1933 р.//Голод-геноцид 1933 року в Україні:історико – політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна науково-теоретична конференція.-Київ,28 листопада 1998 р. Матеріали.-Київ – Нью-Йорк,2000.-С.390-407 (0,7 д.а.).

12.З поштової скриньки Михайла Грушевського // Вежа. – Кіровоград,2000.-№ 10.-С.156-158 (0,2).

13. Про видання “Українського жіночого дипломатарія доби Гетьманщини” //Спеціальні історичні дисципліни:питання теорії та методики.Ч.5. Історіографічні дослідження в Україні.Вип.10.-т.1.-С.42-53.(0,7 д.а.).

15.Документи “татарського відділу “ АКВ АГАД // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ,2000.-Зима.-№ .-С.3- .

16.Кілька листів з архіву козацького полковника Іллі Новицького //Рукописна та книжкова спадщина України . К.,2000.-Вип. 6. – С.160-173.(0,8 д.а.).

17. З епістолярної спадщини київського митрополита Антонія (Селяви).//Ковчег.-Львів, 2000.-Вип.2.-С.329-338.(1 д.а.).

18. Беларуская песня у казацкім краі// Голас Радзімы.-2000.-25 кастрычніка,№ 43(2705).-С.4.(0,2).

19. Білоруське весілля в українському селі // Наше місто,25.11.2000.-№ 174(1385).-С.15 (0,2).

20. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр.//УІЖ.-2001.-№1.-С.134-147(1 д.а.).

21.Чому Терни Веселі?//На землі, на рідній…Кривий Ріг,2000.-158-159 (0,1).

22. З архівної спадщини митрополита Іларіона (Огієнка)//Архівознавство, археографія, джерелознавство.Вип.3.-Джерелознавчі дисципліни.-К.,2001.-С.41-62.

23.Берестецька битва 1651 року очима її учасника// Пам’ять століть.-2001.-№2.-С.28-69.(3 д.а.).

24.Козацький митрополит // Український церковно-історичний календар –2001.-К.,2001.-С.53-54 (0,2 д.а.).

25. Перша ластівка // Народна газета.-26.04.-2.05.2001 р.-№ 17 (497).-С.5.(0,2).

26. Християнське чи атеїстичне богослів’я?// Християнська Україна.-16-30.04.2001 р.-№ 8(17).-С.2.(0,2).

27. Чому я не боюся Римського Папи?//День,12.05.2001.-№ 82(1103).-С.1(0,2) 43. Беларус-кіяулянін на Святой зямлі //Голас Радзімы.-22.08.2001.-№ 34.-С.6 (0,2).

28. Пісні білорусів козацького краю.//Літературне Придніпров’я.-2001, квітень, № 4(7).-С.3.(0,1).

29.Дмитро Дорошенко про катеринославську “Просвіту”//Кур’єр Кривбасу.-2001.-№ 137.-С.89-110.(1 д.а.).

30. Із джерел про участь запорожців у подіях “Смуты” початку ХVІІ ст. у Московській державі // АУ.-2001.-№ 1-2.-С.21-31 (1 д.а.).

31. З джерел до історії Сіверської України та Білорусі ХV – ХVІІ ст.(за матеріалами польських архівосховищ)// СЛ.-2001.-№ 3(39).-С.52-64 (1 д.а.).

33. Згадаймо битву під Берестечком//Українська культура.-2001.-№6.-С.20-21.(0,2).

34. Важливий посібник //Народна газета.-2-8.08.2001 р.-С.4-5(0,2).

35. Варто нагадати // Українське слово.-2-8.08.2001р.-№ 31.-С.13.(0,1).

36. Експедиційні враження // Народна газета.-серпень 2001.-№ 31(511).

37. Козацький священик // Голос православ’я. – вересень 2001.- № 18( 066).

38. Чи воював у “громадянську” творець Павки Корчагіна?// Народна газета, вересень 2001,№36 (516).- С.6 (0,4 д.а.).

39. З документації гетьмана Івана Мазепи // Сіверянський літопис. – 2001.- № 4.- С.36-45 (1 д.а.).

40. До дискусії навколо “Вогнем і мечем” // Схід-Захід. – Харків, 2001.- Вип.3.- С. (0,5 д.а.).

41. Гумор повстанців УПА // Шлях перемоги. – 28.02.-2001.-(0,2 д.а.);Наш голос (Румунія).-2001.- Ч. 77- 78.- С.19.

42. “Казка про отамана Єрмака” Тимка Падури // Пам’ять століть.- 20001.- № 5.- С.114-130 (0,5).

43. Беларус-кіяулянін на Святой зямлі //Голас Радзімы.-22.08.2001.-№ 34.-С.6 (0,2).

44. З документів до історії УПЦ ХV – ХVІІІ ст.// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. К.,2001.-Ч.6(7). У двох частинах. – Ч.2.- С.163-195.(2,5 д.а.).

46. Життя коротке, а пам’ять вічна (замість некролога проф. М.Ю.Брайчевському)// Слово Просвіти. – від 2.11. 2001.-№ 31 (109).- с.10 (0,3 д.а.).

47. Критичні нотатки з національного питання // Час, 2-8.11.2001 р.- № 42.-С.11 (0,2 д.а.)

48. Ці існуе стыпендыя для беларусістау? //Голас Радзімы.-21.10.2001 р.-№ 44(2758).- С.6 (0,1).

49. Олександр Кошиць і наш край //Бористен.-2001.-Жовтень.-№ 10(124).-С.22 (0,2 д.а.)

50. З матеріалів до “Українського православного дипломатарія” ХVІІ – ХVІІІ ст.//НАУКМА. Наукові записки.Т.19.Історичні науки.- К., 2001.-С.4-21 (2 д.а.).

51. Кордони і землі Війська Запорізького (ХV – середина ХVІІ ст.).//НАУКМА. Магістеріум. Історичні студії.-К., 2001.-С.12 (1 д.а.).

52. З присяжних книг Ніжинського полку 1654 р. (Батурин).//СЛ.-2001.- № 5.-С.20-37 (2 д.а.).

53. Опис Німеччини і скандинавських країн у хроніці О.Гваньїні//Гуманітарний журнал.-2000.-Літо-осінь.-С.181-210( 2 д.а.)

54. Опис Естонії та Латвії в хроніці О. Гваньїні//Український археографічний щорічник (далі – УАЩ). – К.,2001.-Вип.5/6.-С.264-305 (3 д.а.)

55. ”Пам’ять” (1671 р.) – український полемічний твір //УАЩ.-К.,2001.-Вип.5/6.-С.306-312 (0,5 д.а.)

56. Рецензійний огляд //УАЩ…С.371-378.(0,5 д.а.).

57. З невідомих листів викладачів і студентів Києво-Могилянської академії останньої третини ХVІІ ст.// НаУКМА. -Наукові записки.-К., 2000.- Т. 18.-Історичні науки. – С.4-11 (1 д.а.)

58. Звичайний плагіат // Там же. – С.85-87 (0,2 д.а.)

59. Рец. на монографію: Archiwum Chełmskie.T.3. A.Gil. Prawosławna eparchia Chełmska do 1596 roku.- Lublin-Chełm, 1999.(у співавт. з М.Болгаровою)// Тамже. – С. 88-89 (0,1 д.а.).

60. Последний кошевой //Днепр вечерний. –17.01.2001.-№ 7 (10271). – )-0, 3 д.а.

61. Візит папи – шанс позбутися догм //День. – 26.09.2001 р.

2002

Монографії, книги:

1. Умань козацька і гайдамацька. К., 2002.-187 с. (11, 75 д.а.). Рец. на дане видання: Багацький Л. Де та Умань і що нам від того, що вона є?//Вечірня газета (Кіровоград).- від 5.07.2002 р.

2. Десять святих Києво-Могилянської Академії. К., 2002; 80 с. (5 д.а.)( у співавт.)

3. Феодосій (Софонович). Выклад о церкві святій. К., 2002.-111с.(4,5 д.а.) (передмова, коментар, упорядкування); рец. на дане видання: Леся Ярошенко. Проблеми православного Богослужіння не втрачають актуальності //Християнська Україна. – 1-31.08.2002 р.-№ 15-16 (48-49).-С. 2.

Статті в наукових виданнях:

1. З документів гетьманів І.Самойловича та І. Мазепи // Сіверянський літопис. – 2001.- № 6 (42).- Листопад-грудень. – С. 18 – 37 ( 2 д.а.).

2. Декілька конфесат ХVІІ століття // Дніпропетровський історико – археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 2001.- Вип. 2.- С.501-515 (1 д.а.)

3. Документи з особового архіву полтавського бургомістра Павла Руденка в зібранні Дніпропетровського історичного музею // Там же. – С.599-629 (2 д.а.).

4. Україна-Крим. Середина ХVІІ ст. // Україна дипломатична. – К., 2002.-Вип.ІІ.-С.227-235 (0,7).

5. Повернення із забуття. (Від упорядника). В кн.: Іванцов І. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638.- К., 2002.- С.4-9 (0,3)

6. Забутий земляк // Бористен.- 2002. – № 2 (128)(лютий).- С.2 (0,1)

7. З присяжних книг Ніжинського полку 1654 р.(м. Мена) //СЛ. – 2002.-№ 1.-С.10-22 (1 д.а.)(співавт.- М.Кравець).

8. Оригінальна теорія виникнення Катеринослава історика початку ХІХ ст.//Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. -Запоріжжя, 2001.-Т.6.-С.219-223 (0,2).

9. Перша за 200 років. Рец. на кн.:Kappeler A. Kleine Geschichte der Ukraine. – Köln,1994. //Південна Україна…Т.6.-С.300-302 (0,2)

10. Пісні братнього народу. Рец. на кн. Чабан М.”Заспявай мне на матчінай мове”(Дніпропетровськ, 2000) //Південна Україна…Т.6.-С.307-309 (0,1).

11. Вічна пам’ять//НаУКМА. Наукові записки. – Т. 20.-Ч.1.- Історичні науки. – К., 2002.-С.6-9 (0,7д.а.)

12. З матеріалів до історії Києво-Могилянської Академії // Там же. – С. 45-55 (1,5 д.а.).

13. Універсали гетьмана Івана Мазепи Свято-Михайлівському Золотоверхому монастиреві у Києві // СЛ.-2002.-№ 2.-С. 18-31 (1 д.а.)

14. Вшановуючи Мазепу // Наука і суспільство .-2002.-№ 5/6.- С. 37-39 (0,2 д.а.)

15. З документів архіву Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії 1725-1783 рр. //Полтавські єпархіальні відомості. – 2002.-Ч.8.-С.36-79 (2 д.а.).

16. Про дискусію навколо терміну “Україна” в польсько-турецьких переговорах 1677-1678 рр. //Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2002.-С.375-379 (0,2 д.а.)

17. Шлягер “жовтої” історіографії у Росії (деякі думки з приводу книг О. Бушкова та А. Буровського) // Історія України. – Березень 2002.- № 11 (287).- С.2-3; № 12 (268).-С.3-6; № 13 (269).- С.6-7 ( 1,5 д.а.).

18. З нових джерел до історії повстання 1591-1596 рр. //УІЖ. – 2002.-№ 2.-С. 69-76 (0,5 д.а.).

19. З іноземних джерел про Берестецьку кампанію //Військово – історичний альманах.-2002.-Ч.1(4).-С.131-136 (0,5 д.а.) (співавт. В. Дятлов)

20. Батозька битва очима автора «Віршованої хроніки» //Пам’ять століть. – 2002.-№ 2.-С. 37-49 (1 д.а.).

21. З епістолярної спадщини київського митрополита Йосифа (Рутського) // Ковчег. – 2002.-Т.3.-С.463-469 (1 д.а.).

22. Джерела з історії українського козацтва //Історія в школах України.-20002.-№ 3.-С.15-18 (0,5 д.а.)

23. Речиця в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. (за даними табірного щоденника Януша Радзивила) // Трэція міжнародныя Доунарскія чытанні.- Мінск, 2002.-С. 271-280(0,5 д.а.).

24. “Московские войска и казацкие заднепровские стягиваются под Ромны”. Документы по военной истории России ХVII в. из польских архивохранилищ //Исторический архив.- 2002.-№ 4.- С. 204-219 (1 д. а.)

25. Не забруднюйте святу почаївську воду!//Інформаційний бюлетень Української Православної Церкви Київського патріархату. – № 9.-Вересень 2002.- С. 21-26 (0,4 д.а.); Голос православ’я. – № 19 (091).-Жовтень 2002.-С.6-7.

26. З описів посольства В. М’ясківського до Туреччини у 1640 р. //Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2002. – Вип. ХІV. – С. 10-22 (1 д.а.).

27. З дипломатичної кореспонденції гетьмана Михайла Ханенка //Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2002.-Число 8-9.- Ч. 2.- С. 54-82 (2 д.а.).

28. Гетьман Дем’ян Многогрішний //Історичний календар. 2002. – К., 2002. – С.130-137 (0,4 д.а.).(співавт.- В. Горобець, З. Хижняк).

29. З історії прапора Українських січових стрільців //Знак.-№ 27.-Вересень 2002.-С. 9(0,2 д.а.).

30. Успаміны пра Мікалая Улашчыка // Кантакты і дыялогі.- № 12(7).-2001.-С.13 – 19.- (0,5 д.а.);Див. також: Улащик Н.Н. Деревня Вицковщина 1880-1917.- М.,2003.- С.183-187.

31. Літопис Яна Бінвільського //НаУКМА. Наукові записки. .-К., 2002.-Т.20. Історичні науки. – Ч.2.-С.60-77 (2 д.а.).

32. Цінне дослідження. Рец. на кн.: Hawryluk J. Podlasze. Sladami ruskiej przeszłośći.- Bielsk-Podlaski, 2000.//НаУКМА. Наукові записки. – К., 2002. – Т. 20. Історичні науки.- Ч. 2. – С. 78 – 79 (0,2 д.а.).

33. З документації козацької старшини другої половини ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)//Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2002. – Вип. 7. – С.186-193.

34. З дипломатичного листування уряду Кримського ханства (друга половина ХVІ – початок ХVІІІ століть).//ЗНТШ. – Львів, 2000.- Т. ССХL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С.473-502. (3 д.а.)

35. Про деякі «білі плями» історії України козацької доби та кроки на шляху їх подолання //Історія в школах України.-2002. -№ 6. – С. 23-26 ; 2003.- № 1. – С. 38-40 (1 д.а.).

Статті в газетах:

1. Французскі мастак ХVІІІ стагоддзя пра Беларусь //”Гродзенская прауда”,29.06.2002.-С.13 (0,2 д.а.);

2.(інтерв’ю )Дарина Купко. Коли ми вже відучимося відзначати поразки? // Вечірній Київ.-13.06.2002.-С.4 (0,1 д.а.)

3. Телебузина//Шлях перемоги.-7.08.2002 р.- Ч. 32 (2519).-С.2 (0,1 д.а.)

4. Про церкву – сестру//Християнська Україна. – 1-31.08.2002 р. -№ 15-16 (48-49).-С.3 (0,2 д.а.)

5. Історія, що полишає прикре враження //Слово “Просвіти”.-16-22.06.2002 р.-Ч. 33 (149)-С.7.-0, 2 д.а.

6. То хто ж фальсифікує історію?// Слово “Просвіти”.-23-29.08.2002 р.- № 34 (150).-С.7-8 (0,4д.а.); перевидання під назвою: То хто ж фальсифікує історію України та Європи? // ж-л “Урок української”. – К., НаУКМА. – 2003. – 7 (53).- С.50-53.

7.Дискримінація // Голос православ’я .-Серпень 2002.-№ 16 (88).- С.3 (0,1 д.а.).

8. Що і з чим узгоджувати?// Народна газета.-№ 23( 550) від 29.08.-4.09.2002 р.-С.2 (0,3 д.а.).

9. Нужен ли Закон Божий школе // ж-л “Корреспондент”, 26.07. 2002.-С. 19 (0,1 д.а.)

10.Чи святих канонізують?//Християнська Україна,1-15.09.2002 р.-№17(50).-С.5 (0,2 д.а.)

11. Жан-Анры Мюнц – даследчык Палесся. Назіранні французскаго мастака пра Беларусь ХVІІІ стагоддзя //Голас Радзімы.- 4.09.20002, № 36 (2802)-0,2 д.а.

13. Допоможімо храму на батьківщині Лесі Українки // Голос православ’я.-вересень 2002.- № 18(90).-С.4 (0,1 д.а.).

14. Унікальна знахідка //Шлях перемоги.-№ 41(2528), 3-9.10.2002._с. 14 (0, 2 д.а.).

15. Бітва пад Воршаю 1514 года //Ніва (м. Білосток, Польща), 8.09.2002.-№ 36(2417).-С.1,10.

16. Листопадове повстання у Львові очима очевидця //Українське слово. – 24-30.10. 2002.-№ 43(3147).-С.1, 3. (0, 2д.а.)

17. Шляхетна ініціатива // День, 18.10.2002р., № 190.-С. 18 (0,1 д.а.)

18. Язичество на марші //Голос православ’я .-№ 21( 093) , листопад 2002 р.-С.8 (0,2 д.а.).

19. Мемуари мого дідька // Народна газета. 2002.- № 4 (531)-С.5 (0,1 д.а.).

20. Призабутий волиняк //Вільне слово.-13.02.2002 р., № 13 (13637).-С.3 (0,1)

20-а. інтерв’ю Таїсії Шаповаленко :Осягаючи нашу історію // УС.-21-27.02.2002 р. № 8(3112).-С. 13 (0,2)

21. Комуносатанинська влада // Християнська Україна. – 2002.-1-15 березня. – № 5 (38).- С.5 (0,2)

22. Якої віри дівчинка з “вечірньої казки” //Слово Просвіти.-12-18.04. 2002.-№ 15.-С.6(0,1)

23. Карл ХІІ, Іван Мазепа та інші…//Вечірній Київ, 8.05.2002, – №88-89(16828-16829).-С.11.(0,1)

24. Історія за кагебешними прописами //Шлях перемоги.-16-22.05.2002 р., № 20(2507).-С.10(0,1).

25. ”SOS” чи чорносотенна соска?//Голос православ’я, травень 2002, № 9(81).-С.8 (0,2).

26. Про Мазепу –в Італії //Шлях перемоги. 23-29.05.2002, № 22(2509).- С. 9.

26-а. Гончар М. Повернення на Січ//-„-„ (він використав мої матеріали і вказав на це).

26-б (про мене) Солонець Олександр. Переяславська рада: міфи та реальність//Слово Просвіти. – Ч. 22(138). 31. 05.-6.06.2002.

27. Беларус – маскоускі патрыярх ХVІІ стагоддзя//Голас радзімы .-5 червеня 2002, № 23(2789).С.5 (0,2 д.а.)

28. Гнилі “лимонки” // Слово Просвіти.-Ч.26 (142) від 28.06.-4.07.2002 р.-С.4 (0,2 д.а.)

29.Про витоки автокефалії //Християнська Україна.-1-15.12.2002 р.-№ 23 (56).- С.3 (0,2 д.а.)

30. Завіршувавсь «болящий» // Там же. – С. 8. (0,1 д.а.).

31. Черговий том «Літопису УПА»//Шлях перемоги.-19-25.12.2002.-№ 52(2539).-С.9 (0,1д.а.).

Статті в енциклопедичних виданнях:

Києво-Могилянська енциклопедія в іменах. ( К., 2001)

1.Балабан Діонісій –С. 51-52 (0,2)

2. Бережанський Петро –С.63-64 (0,1)

3.Білецький Дмитро –С.72 (0,1)

4. Бориковський Бенедикт –С.82 (0,1)

5. Винницький Антоній – С. 116-117 (0,2)

6. Война-С. 121 (0,1)

7. Гуляницький Гаврило –С.160-161 (0,1) (співавт. –В.Кривошея)

8.Гуляницький Григорій –С.161 (0,2)

9. Гуляницький Іван –С.161 (0,1)

10. Дворецький Василь –С.177-178 (0,3) (співавт. –З.Хижняк)

11. Дворецький Іван –С. 178 (0,1)

12. Єрмолов Лев –С. 206 (0,1)

13. Жученко (Жуковський) Яків –С.210 (0,1)

14.Забіла Іван –С.213 (0,1)

15.Загвойський (Завойський) Йосип –С. 216 (0,1) (співавт.- Л.І.Горенко-Баранівська)

16.Зубковський Василь –С.232 (0,2) (співавт. – К.І.Шамаєва)

17.Кальнофойський Атанасій –С. 248-249 (0,2)

18.Каменицький Василь –С.249 (0,1)

19. Кизаревич Філофей –С. 258 (0,2)

20. Кодрицький Томаш –С.261 (0,1)

21. Кольчицький Григорій –С.269 (0,1)

22. Кольчицький Іван –С. 269 (0,1)

23. Конашевич-Сагайдачний Петро –С.271-273 (0,5) (співавт.- З. Хижняк)

24.Кошиць Ігнатій –С.291 (0,2)

25. Кравченко Іван –С.291-292 (0,5)

26.Кульчинський Михайло –С.301 (0,1)

27. Кулябка Андрій –С.302-303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

28.Кулябка Василь –С.303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

29. Кулябка Іван –С. 303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

30.Кулябка Йосип –С. 303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

31. Кулябка Павло –С. 303 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

32. Кулябка Степан –С. 304 (0,1) (співавт.- В. Кривошея)

33.Лавецький Петро –С. 309 (0,1)

34.Леонтович Теофіл –С. 317 (0,2)

35.Лизогуб Андрій –С. 319-320 (0,4)

36.Лизогуб Григорій –С. 320 (0,1) (співавт. – В. Кривошея)

37.Лизогуб Семен – С. 320 (0,1)

38. Лизогуб Семен- С. 320 (0,1)

39. Лизогуб Яків –С. 320-322 (0,5)

40. Мезенець (Стремоухов) Олександр –С. 358-359 (0,1) (співавт.- І.Лисенко)

41.Мещерський Іван – С. 360 (0, 2) (співавт.- З.Хижняк)

42.Миклашевський Андрій –С. 361 (0,1)

43. Михайло –С. 367-368 (0,1)

44.Мужиловський Силуян –С. 381-382 (0,5)

45. Наменовський Семен –С. 385 (0,1)

46.Негребецький Георгій –С. 387 (0,1)

47.Нелюбович –Тукальський Йосиф –С. 389-390 (0,5) (співавт.- І.Лисенко)

48.Носач Тиміш –С. 395-396 (0,5)

49.Огинський Богдан –С. 399 (0,1)

50.Огинський Олександр –С.399-500 (0,1)

51.Олекшич Олександр –С.405 (0,1)

52. Орловський Паїсій -С. 409-410 (0,1)

53. Петрижицький –Кулага Іван –С. 422 (0,2)

54. Полубенський Михайло –С. 437 (0,1)

55. Садовський –С. 471 (0,1)

56. Славинський Захар –С. 494 (0,1) (співавт.- В.Кривошея)

57. Соболь Євтихій –С. 502 (0,2)

58. Софонович Феодосій – С. 506-507 (0, 5)

59. Стеткевич Богдан –С. 512 (0,3)

60. Сурин Мартин –С. 519 (0,1)

61.Сущанський –Проскура Федір –С. 519-520 (0,2)

62. Тиша Адам –С. 535 (0, 1)

63. Топоровський Тимофій –С. 538 (0,1)

64. Трипольський Григорій –С. 539 (0,1)

65. Трипольський Стефан –С. 539 (0,1)

66. Ханенко Гнат –С. 565 (0,1)

67. Четвертинський Стефан –С. 585 (0,4)

68. Чорнота Іван –С. 586 (0, 3)

69. Яненко-Хмельницький Павло –С. 613-614 (0,5)

Енциклопедія історії України (ЕІУ). Абаза-Ашкеназі. Робочий зошит (К., 2001)

70. Адашев Данило – С.21 (0,1)

72. Андрієвич Каленик – С. 57 (0,1)

73. Анна Іванівна –С. 65 (0,1)

74. Архів Коша Запорозької Січі –С.108(0,3)

75. Атанасій Кальнофойський –С.114-115 (0,2)

т. 2 . Бабаї – Бялковський.( К., 2002)

Балика Б.-С. 14 (0,1)

Бароній Ц. -С. 29 (0,1)

Бінвільський Я.-С. 105 (0,1)

Біскуп –С.107 (0,1)

Ботеро Д. –С. 151 (0,1)

Брайчевський М. –С. 157-158(0,2)

Бускевича Лукаша дипломатична місія до Туреччини 1668 –С. 199-200 (0,2)

Бучинський-Яскольд О.-С.205 (0,1)

Буші оборона 1654 –С.206 (0,1)

Українське козацтво. Мала енциклопедія. (К., 2002).

85. Анастас –С. 14-15(0,1)

86. Апанович Олена – С. 17-18(0,4)

87. Апостол Данило –С. 18-19 (0,2)

88. Архів Коша Нової Запорозької Січі –С. 22-23 (0, 3)

89. Богородицька фортеця –С. 42-43 (0,2)

90. Вержбовський Станіслав –С. 61 (0,1)

91. Вишневецький Дмитро –С. 69 (0, 2)

92. Вишневецький Ярема –С. 69-70(0,3)

93.Владислав ІV –С. 79-80 (0,1)

94. Вуйцік Збігнев –С. 85-86 (0, 1)

95. Ганжа Іван –С. 90-91 (0,2)

96. Гваньїні Олександр –С. 93 (0,3)

97. Гейденштейн Р. –С. 94 (0, 2)

98. Гетьман –С. 98 (0, 4)

99. Гунашевський М.-С. 120 (0,2)

100. Дворецький Василь-С. 125-126 (0,2)

101. Далерак (Далерак) Ф.-П. –С. 126 (0,2)

102. Джерела з історії українського козацтва –С. 127-129 (0, 5)

103. Дике поле –С. 130-131 (0, 1)

104. Дорошенко Михайло –С. 139-140 (0,3)

105. Збаразька облога 1649 –С. 168-169 (0,3)

106. Калнишевський П.- С. 190-191 (0, 3)

107. Канівський полк –С. 195 (0, 3)

108. Катіржний Роман –С. 201 (0,2)

109. Керстен А.-С.203 90,10

110. Кішка С.- С. 210 (0,2)

111. Кодак –С. 213 (0,3)

112. Козак –С. 215 (0, 4)

113. Козацькі літописи-С. 248-249 (0, 3)

114. Конєцпольський О.- С. 254 (0, 2)

115. Конецпольський С. –С. 254-255 (0, 2)

116. Корсунський полк –С. 262-263 (0, 3)

117. «Корсунський часопис» -С. 263 (0,1)

118. Косинський Кр. -С. 264 90, 1)

119. Коялович А.В.-С. 269-270 (0,2)

120. Кравченко І.-С. 270 (0,2)

121. Кривоніс М.- С. 272 (0,1)

122. Куцевич-Миньківський І.- С. 284-285 (0,1)

123. Лісовчики –С. 292-293 (0,3)

124. Літопис Величка –С. 293-294 (0,2)

125. Літопис Самовидця –С. 294-295 (0,2)

126. “Літописці Волині і України” – С. 295 (0,2)

127. Львівський літопис –С. 300 (0, 1)

128. Маєвський В.- С. 302 (0,2) (співавт. – М. Ковальський)

129. Мазепа І.-С. 303-304 (0,4)

130. Мала Русь –С. 306 (0, 1)

131. Мандрика –С. 307-308 (0,1)

132. Марцій Ю. – С. 310 (0,2)

133. Мужиловський С.-С. 330 (0,2)

134. Мюнц Ж.А.-С.333 (0, 2)

135. Наказний гетьман –С. 334 (0,1)

136. Наливайко С. –С. 335 (0, 3)

137. Наукові записки НаУКМА –С.337 (0, 2)

138. Небаба М.- С. 340-341 (0,1)

139. Невілль Ф.-С. 341 (0,1)

140. Нерода Я.- С. 342 90, 2)

141. Нечай Д.-С. 343 (0,2)

142. Новий Кодак –С. 349 (0,2)

143. Новицький І.-С. 349-350 (0,2)

144. Новобогородицька фортеця –С. 350-351 (0, 2)

145. Підкова І.- С. 382 (0,2)

146. Реєстр 1649 –С. 419 (0,2)

147. Ржевуський В.-С. 422 (0,1)

148. Руджієрі Ф.- С.431 (0,1) (співавт. – М.Ковальський)

149. Сагайдачний П. – С. 436-438 (0,5) (співавт. – З. Хижняк)

150. Самара –С. 438-439 (0,2)

151. Самара, р.- С. 439 (0, 1)

152. Серчик В. –С. 443 (0, 1)

153. Сисин Ф.-С. 444 (0, 1)

154. “Сіверянський літопис”-С.444 (0,3)

155. Сірко І. –С. 445 (0,4)

156. Славутич Яр-С. 453 (0,2)

157. Степанков В.С. –С. 468 (0, 2)

158. Стрийковський М.-С. 469 (0, 3)

159. Україна –С. 490 (0,2)

160. “Українське козацтво” – С. 493 (0,2)

161. Уманський полк –С. 500 (0,2)

162. Універсал –С. 501-502 (0, 3)

163. Хмелецький А.-С. 509 (0, 2)

164. Хмельницький Т.- С. 511-512 (0,2)

165. Хотинська війна 1621 –С. 516 (0, 3)

166. Часник –С.532 (0,1)

167. Черкаський полк –С. 535 (0,2)

168. Чорна рада-С. 541 (0,1)

169. Шагін-Гірей –С. 549-550 (0,2)

170. Швидько Г.К.-С. 552-553 (0,1)

171. Шевальє П.- С. 553 (0,1)

172. Ян ІІ Казимир –С. 564-565 (0,3)

173. Ян ІІІ Собеський (0,3)

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник (К.,2002)

175. Дипломатика – С.108-109 (0,1)

176. Літописи –С.226-227 (0,1)

177. Реєстри козацькі –С.323-324 (0,1)

178. “Синопсис” – С. 339-340 (0,1)

179. Універсали-С.377 (0,1)

2003 р.

1. Із спогадів про штучний голодомор 1933 року //Кур’єр Кривбасу. – грудень 2002.-157.- С. 50-69 (1 д.а.)

Енциклопедія історії України (ЕІУ). Ваврисевич-Вячеслав. Робочий зошит (К.,2002)

1. Ваповський Б.-С.9 (0,2)

2. Василій ІІІ.-С.18 (0,1)

3. «Велике зерцало» -С.32 (0,1)

4. Виговські – С. 61-62 (0,1)

5. Вишневецький (Байда) Д.-С.74-75 (0,2)

6. Вишневецькі – С.75 (0,2)

7. Волинський короткий літопис –С. 135 (0,1)

8. »Вольності Війська Запорозького»-С.150-151 (0,2)

10. Опис Угорщини в хроніці Олександра Гваньїні //УАЩ. -К. – Нью-Йорк, 2002.-Т.10(7).-С.307-339 (2 д.а.).

11. Шлягер «жовтої « історіографії у Росії //-«-.-С. 436-455 (1, 5 д.а.).

11-а. Шлягер «жовтої» історіографії у Росії //Схід-Захід.-Харків, 2002.-Вип 5.- С. 147-171.(1,5 д.а.).

12. Виправлення поміченої помилки //-«-.С. 508-509 (0,1 д.а.).

12-а-Рецензент кн.: Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Білоцерківський полк. – К., 2002.

13. З джерел до історії оборони Чигирина 1677 р. //Військово-історичний альманах.-2002.- № 2(5).-С.142-154.(1 д.а.).

14. Можна поміняти небо – та не душу…(лист «Картографічна ганьба») //Шлях перемоги. – 16-22.01.2003.-Ч. 4 (2542).-С. 13. (0,1 д.а.)

15. Регести документів «татарського відділу» Архіву Коронного в Варшаві (кінець ХVІ – ХVІІ ст.).// Україна в Центрально-Східній Європі. – К.,2002. –Вип.2. – С.318-365.(2 д.а.).

16. Невядомы ліст Міколы Улашчыка //Голас радзімы .-30.01.2003 р.-№ 5(2823).-С. 6.(0,2 д.а.)

17. Нікопольщина на початку Визвольної війни // Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття).-К.-Нікополь-Запоріжжя,2002.-С.67-76 (0, 4 д.а.). (в співавт. з І. С. Стороженко)

18. Дніпропетровщина. Зі свідчень про голодомор 1932-1933 років. // Слово «Просвіти».-Ч. 7(175).-12-18.02.2003 р. – С. 3 (0,5 д.а.)

19. Архів Мазепи чекає //Слово «Просвіти».-Ч.8 (176).- 19-25.02.2003 .- С. 13 (0,2 д.а.).

20. Переяславська рада 1654 р.: проблеми інтерпретації.-«-С. 5-6 (0, 5 д.а.) (в співавт.).

21. З листів до Михайла Грушевського //Український історик. – Нью-Йорк – К. – Львів – Торонто-Париж, 2002.-С. 471-506 (2 д.а.).

22. Міжнародна конференція в Італії «Мазепа та його послідовники»//УІЖ.-2002.-№ 6.- С. 150-152 (0,2 д.а.).

22-а. Рецензент книги «Народжені Україною». – К.,2002.-Т.1-2.

23 . І. Боберський. Щоденник 1918-1919 рр.-К.,2003.- 260 с. (підг. до друку, вступ, коментар).

23-а. Рец.: Кратік А. Важливий посібник //Шлях перемоги. – 2003, 15-21 травня. -№ 21 (2558).-С.14; Сущенко О. Книжка з ароматом епохи //Вечірній Київ.-2003, 3 червня.-С. 10.

24. Історія України. Ч. 3. (з 1914 р. до наших днів). – К., 2003.-230 с. (у співавт. з О. Бажаном).

24-а. Рец.: Кратік А. Перлина української мемуаристики //Шлях перемоги. – 2003, 15-21 травня. -№ 21 (2558).-С.14.

25. Гетьманські документи як джерело (з документів гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи). //Козацька скарбниця. Гетьманські читання, присвячені десятій річниці Музею гетьманства. –К.,2003.-С.3-17 (0,5 д.а.).

26. Подорожуючи і розпитуючи //Слово «Просвіти».-12-18.03.2003. -Ч.11(173). -С.14 (0,3 д.а).

26-а. Рецензент кн.: Малий енциклопедичний словник Корсунщини.- Т.1 (А-К). – Корсунь-Шевченківський, 2003.

26-б. (про мене) Яуген Лецка. Пабрацімы духу, роднасці і лесу // Полымя.-2003.- № 3.- С. 172-186

27. Там же передрук 2-х моїх статей: З лістоу беларускіх вучоных і грамадскіх дзеячау да М. Грушеускаго; Песні беларусау казацкага краю; і однієї свіжої: Сын дзвюх бацькаушчын. – С. 180-183.

28. Дума про Самійла Кішку – народнопісенна поетизація справжніх історичних подій //Історія в школах України.-2003.-№ 2.-С. 44.(0,1 д.а.).

29. Устами ченців //Український богослов.-2003. – № 2. – С. 334-335 (0,1 д.а.)

30. „Беларускі голас Радзівілау” //Голас радзімы. – 22. 05. 2003 р.- № 21 (2839).-С. 7 (0, 2)

31. Незнаний лист О. Штуля (Ждановича) до свого вчителя // Українське слово.-29.05.-4.06.2003 р.- № 22 (3177).- С. 14 (0,2)

32 . Український голокост 1932-1933.Свідчення тих, хто вижив. – К., 2003. – 296 стор. (18,5 д.а.) (упорядник). Рец.: О. Сущенко. Автором можете стати й ви. // Вечірній Київ.-29.07.2003 р.- № 108 (17098).-С. 11; Шаповаленко О. Цілеспрямоване нищення нації //Народна газета від 9-14.01.2004 р.- № 1(606). – С.5 (0,3 д.а.); Кратік А. Розчахнута правда //ШП.- 28.01.2004 р. -№ 5 (2593). – С.13; Раманава І. Український голокост 1932-1933.Свідчення тих, хто вижив.//Спадчына.-2003.- № 1.-С. 91-94.

33. Останній виїзд фурманів //Шлях перемоги.-№ 23 (2560). – 29.05.-4.06.2003.-С.9 (0,1).

34. Незнані універсали гетьмана Івана Мазепи //СЛ.-2003.-№ 1(49).- С.56-67 (співавт. – А.Гуляй).

35. З документації козацької старшини другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) //Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2002.- Вип. 7. – С. 186-203.

36. Служити правді перед Богом і людьми // Наше слово від 4.05.2003.-№ 18 (2387)- С. 3-4.(інтерв’ю, записане М. Вербовим)

37. Свіжий подих 1991 року //Слово „Просвіти”-18-24.06.2003.-№ 25 (193).- С. 15 (0,1)

38. Дмитро Вишневецький (Байда) – історичний діяч та герой фольклорних творів //Історія в школах України.-2003.-№3.- С. 53 (0,2)

39. Український голокост 1932-1933.//Академічна панорама. – червень 2003.- (0,1)

40. Л. Таран. Не возз’єднання, а підпорядкування //Вечірній Київ. – 2.07.2003 р.-С. 10 (0,2 д.а.).інтерв’ю дане мною Л. Таран.

41. Таїнство хрещення // Голос православ’я, лютий 2003, 3 4(100).-С.5.-0,2 д.а.

41-а. Сущенко О. «Краса і гордість московської кінноти зникли за один день» //Вечірній Київ.-8.07.2003.-№96 (17086). – С. 3. (про мене)

41-б. Солонець О. Від Конотопа до Москви. // Слово «Просвіти». – 9-15.07. 2003.- № 28(196). – С.13 (про мене, є моє фото)

42. Новий погляд на історію православної святині // ШП.-31.07.-6.08.2003 р., № 32 (2569).-С.14 (0,2).

43. Польскія знаходкі Юрыя Мыцыка//Голас радзімы.-28.08.2003 р.- № 35 (2853). – С. 6.(0,2)

44. Переяславська рада 1654 року: міфи та реальність (до проблеми відзначення 350-річчя Генеральної козацької ради в Переяславі) //Історія в школах України. – 2003.- № 4. – С. 46-50 (інтерв’ю В. Власова)

45. Навіщо Богу «п’ята графа»? //Слово «Просвіти». – 17-23. 09. 2003 р. – № 38. – С.4.(0,1); відгук на цю статтю: Галина Гармаш. В Євангелії написано //Слово «Просвіти». – 8-14.10. 2003. – Ч. 41 (209) – С. 4 (0,1)

46. Подорожні нотатки літа 2003 року // Слово «Просвіти». – 24 – 30. 09. 2003 р. – Ч. 39 (207). – С.10 (0,2)

47. Делать такой фильм опасно! // Українське кіно: євроформат. Хроніки громадських обговорень. Кіносоціологія. – К., 2003. – С. 106-108 (0,2)

48. Критерій балансу – моральність митця //Українське кіно: ідентифікація у часі. Хроніка громадських обговорень. – К., 2003. – С. 46-49 (0,2)

49. З дипломатичної кореспонденції Івана Сірка // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2003. – Вип. ХVІ. – С. 21-30 (2 д. а.)

50. До біографії гетьмана Андрія Могили //Спеціальні історичні дисципліни:питання теорії та методики. – К., 2003.- Число 10. – Ч. 2. – С. 186 -195 (1 д.а.).

51. Унікальна брошура з 1632 року // Всесвіт. -2003.- № 9-10.-С. 190-191 (0, 2 д. а.).

51-а. Григоренко О. У підручниках – об’єктивний погляд на історію // Вечірній Київ. – 10.2003.(0,1 д.а.). (інтерв’ю зі мною).

52 . Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. – К., 2003. – 349 с. Рец. на неї: Шаповаленко О. 350 років русифікації //Народна газета. – 11. 03. – 17. 03. 2004. – № 10. -С. 6.

53. Переяславська рада 1654 р.: міфи та реальність//Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки. – К., 2003. – С. 74 – 80.

54. Україна в описі німецького мандрівника ХVІ ст. Лаврентія Мюллера //НаУКМА. Наукові записки. Історичні науки.-2003.-Т.21. – С. 54-60 (1 д.а.)

55. Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії (молдавська і турецька частина).- Запоріжжя, 2003.- 103 с.

55 -а (про мене). Chynczewska-Hennel T. Akademia Kijowsko- Mohylańska. // Bunt młodych duchem.- Warszawa, 2003.- № 4 (14) lipiec-sierpień 2003.- C. 21, 23.

56. Трубадури імперії з погляду неупередженого дослідника // Шлях перемоги. – 10. 12. 2003. – № 50 (2587). – С. 9 (0, 3)

57. Джерелознавчі студії з історії Переяславської ради 1654 р. //Україна та Росія: проблеми політичних і соціокульткрних відносин. – К., 2003. -С. 523-565 (2 д. а.)

57-а (про мене). Професори Дніпропетровського Національного університету. 1918-2003.-Дніпропетровськ, 2003.

58. З документів польських архівів до історії Сіверщини ХVІІ – ХVІІІ ст. //СЛ. – 2003. – № 5-6. – С. – 10-26. (1,5 д.а.)

59. Житомирщина у малознаному варіанті хроніки М. Стрийковського ХVІ ст. //Історія міст і сіл Великої Волині.: Наук. зб. „Велика Волинь”.-Т.25 (ч.1). – Житомир, 2002.- С.120-121.(0,2 д.а.).

59-а. (про мене). Фотофакт.//Голос України. – 18.12.2003 р.-№ 241 (3241).-С.4.

59-б. „Трєтій глаз” для дами з райкому //Україна молода від 26.12.2003 р. – С. 5 (0,2) (інтерв’ю, записала Я. Музиченко)

59-в.И. Полынь (про мене) «Мечта» о единении с научной точки зрения //Днепр вечерний.-16.12.2003 р., № 192 (10857).-С.5.

60. Земля рівноапостольної Ніни//Християнська Україна.-16-31.12.2003 р., № 24(81).- С.3 (0,2 д.а.).

60-а) Сущенко О. Звитяга пращурів великих //Вечірній Київ. – 30.12.2003 р., № 195 (17185).-С.11 (інтерв’ю). Перевид.: в газ.”Християнська Україна”. – Січень 2004.- № 1 (82). – С. 3.

61. Листопадове повстання 1918 року у Львові очима учасників //Військово-історичний альманах. – 2003. – Ч. 1(6). – С. 132-146.

62. Православна Церква та її духовна опіка над Військом Запорізьким у 1648-1658 рр.//Науково-практичний щорічник Гуманітарний seminarium.-К., 2003.-С. 58-61.(0,5 д.а.).

63. Цікавий документ з історії Новосербії //Гуманітарний журнал.-2003.-Весна.-С.119-122 (0,3 д.а.). 63. Служити правді перед Богом і людьми. Розмова з проф. Юрієм Мициком//Наше слово. –5.05.2003 р.-№18.

64. Скільки діяв українсько-російський договір 1654 року?//Переяславська рада очима істориків, мовою документів. – К., 2003.- С. 320-330 (0,5 д.а.).

2004 р.

1.Палкоунік Ілля Галота і Загальськая бітва 12649 г. у святле новых дакументау //Спадчына.- 2002.-№ 5-6.-С. 64-73 (з післямовою Я. Лецка “Пасляслоуе”(с.72-73).

2. Міфи возз’єднання //Слово „Просвіти”.- № 1 (221) за 1-7.01.2004 р.-С.5 (0,2). Опубліковано під іменем Анатолія Кондратьєва.Поправка редакції в номері газети Ч. 3.(223).-С.5. Ще раз опублікував її А. Кондратьєв під своїм прізвищем (вкрав!) у брошурі: А. І. Кондратьєв. Переяславська рада – підступна акція духовного поневолення народу Русі-України. – К., 2004.

2-а. Солонець О. Прикриваються Богданом //Слово „Просвіти”. -№ 4(224). – 22-28.01.2004. – С.5 (0,2) (інтерв’ю зі мною).

3. Бо й влада була румунською!…//Християнська Україна. – №2 (83). – Січень 2004 р. – С. 4 (0,2)

4. Листи Іпатія Потія до Льва Сапіги //Католицький щорічник 2000. – К., 2003. – С.73-204(8 д. а.)

5. З листів Віленського та Мінського православних братств ХVІІ – ХVІІІ ст.//Труди Київської Духовної Академії. – К., 2003.-№ 1. – С. 86-110 (2 д.а.).

6. Передмова до другого видання // Глушаниця П. Війна без пострілів. -К., 2004. – С. 5-8.

7. З польськомовних житомирських рукописних газет ХVІІІ ст. //Поляки на Волині: історія і сучасність.- Житомир, 2003. – С. 26 –30 (0,3).

8. Опис Греції у хроніці О. Гваньїні //Історичний журнал. К., 2003. – № 4 -5. – С.102-118. (2 д.а.)

9. Публікація стала у пригоді // Народна газета. – № 6 (611).- 12 -18.02.2004. – С.3 (0,1)

10. Довкола „архіву Переяславської ради”: міфи та реалії джерельної бази //Архіви України. – 2003.- № 4-6. – С. 11-24 (1 д.а.).

11. Українська Православна Церква в Канаді // Християнська Україна. – лютий 2004. – № 4 (85). – С. 3 (0,2)

12. З досліджень історії Переяславської ради 1654 р. //УІЖ. – 2003. – № 6. – С. 93-110;2004.- № 1. – С.72-80 (2 д.а.).

13 . Гетьман Іван Виговський. – К., 2004. – 84 с. (5 д.а.). Рец.: С. Павленко. Книжка про нещасливого переможця //Голос України від 8.07.2004 р. -№ 124 (3374).-С.7; Мацьків Т. Про гетьмана Івана Виговського//Український історик. – 2005.-Т. XLII.-С.315-323.

14. Вірні сини двох братніх народів (листи М. М. Улащика до М. П. Ковальського) // Острозька Академія. Наукові записки. – Острог, 2004. – Вип.4. – С. 24-32 (1 д.а.).

14-а) Рец. кн. Білоусько О., Мокляк В. О. Нова історія Полтавщини. Пробний підручник для 8 класу. – Полтава, 2003.

15. Чи так розуміється Євангеліє ? //”Християнська Україна”. – Березень 2004 . – № 6 (87). – С. 4 (0, 2).

16. Кілька незнаних документів з історії Московської держави кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – К., 2003. -Т. 4. – С. 153-163 (1 д.а.).

17. „Віршована хроніка” про завершальний етап Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. //Історичний журнал. – 2004. -№ 1-2. – С. 98-110.

18. З листів гетьмана І. Мазепи // Україна в Центрально-Східній Європі.-К.,2003.-Вип.3. – С. 297-318. (2 д.а.).

19. „Останній із Могікан” //День від 31.03.2004 р. – № 57(1795). – С. 6.

20. Історія України. – Ч. 2. – К., 2004. – 130 с.

20-а. Рецезент н.: Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К., 2004. – С. 602 с.

21. Кілька документів з історії Черкащини ХVІІ – ХVІІІ ст. // Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2004. – № 11. – С.29-34.(1 д.а.)

22.”Страсті Христові” //Голос православ’я – квітень 2004 р.- № 8 (128).-С.8 (0,2).

23. „Козацький відділ” фонду „Архів коронний у Варшаві” АГАД// Історія і особистість історика. – Дніпропетровськ, 2004.- С. 55-96.

23-а. „Кращий Чінгізхан без кулемета…”//Слово „Просвіти”, 17-23.06.2004 р., – №№ 25(245)- С.5 (інтерв’ю О. Солонця).

24. Євро-2004: один із українських аспектів // Слово „Просвіти”, 8-14.07.2004 р.,- № 28(248)- С.14.(0,3)

25. Яворницький Д. Твори. – К. – Запоріжжя, 2004. – Т. 1. (коментар).

25-а. (інтерв’ю Ю. Кацун) „Країна мрій” – у кожного своя// „День” від 17.07.2004 р. – С. 6.

26. 3500 кілометрів літа – 2004 // Слово „Просвіти” від 12 -18.08.2004 р. – № 33 (253). – С.13 (0,2).

27. На пошану ювіляру (до 75-річчя від дня народження Миколи Павловича Ковальського) //Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – Т. 27.- Історія. – С. 4-6 (0, 2).

28. Незнаний німецькомовний твір ХVІІ ст. про Україну // //Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – Т. 27. – Історія. – С. 79-93 ( 2 д.а.).(в співавт. з О.І. Кислюком).

29. “Тривожать певні тенденції…”// Християнська Україна. – Травень 2004 р. – № 9 – 10. – С. 7 (0,2)(співавт.- о. Богдан (Пєтухов).

30. Історико-географічний опис Польщі в хроніці О. Гваньїні//Історичний журнал – 2004.- № 4.- С. 73-87 (3 д.а.). 31). Рідня Богдана Хмельницького у Речицькому краю //Чацвертыя міжнародныя Доунаравскія чытанні.- Гомель, 2004.- Ч.2.- С.75-81(0,4)

32. З документації Свято-Микільського Рихлівського монастиря ХVІІ ст. (листи ігумена Луки)//Сіверянський літопис. – 2004.- № 1.- С.12-24 (2 д.а.).

33. Україна і гетьман Мазепа в мемуарах Л. Раковського // Сіверянський літопис. –2004.- № 2-3.-С.28.-37 (1 д.а.).

34 . За віру православну. – К., 2004. – 191 с. (13, 7 д.а.)Рец. на неї:1)//Р.Лиша. //Наша віра.-2005.-№;2),Сущенко. Киянин на Святій землі //Вечірній Київ.-19.05.2005 р.-№ 89(17500).-С.13.

35. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст. // Архіви України. – 2004. – № 1-2. -С. 93-112. (2 д.а.).

36. Посмертна згадка // Шлях перемоги від 15.09.2004 р.-№ 38(2625). – С. 15 (0, 10 (в співавт.).

36-а. Приступко Н. Паростки правди//Хрещатик від 23.09.20004 р.- № 139 (2542).

36-б. П. Дінець. Блаженне ім’я Ваше, отче Юрію.//Голос православ’я.- Листопад 2004 р.№ 22(142).-С.4.

37. Київське краєзнавство по-московськи//Слово “Просвіти”.7-13.10.2004 р.-Ч. 41(261)- С.11 (0,2 д.а.).

38. Ложка дьогтю //Слово “Просвіти”-7-13.10.2004 р.-Ч. 41(261)-с.11 (0,2).

39. Польський публіцистичний трактат першої чверті ХVІІ століття про запорозьке козацтво //УАЩ. -К.- Нью-Йорк, 2004.-Вип.8/9.- С. 453-460.(1 д.а.).

40. Рецензійний огляд //УАЩ.-К.-Нью-Йорк.-Вип.8/9.- С.734-743.(1 д.а.).

41 . Царичанка козацька. – К., «Генеза», 2004.-88 с. (5,7 д.а.)

42. Полководці Війська Запорозького. – К., 2004.-Кн.2. ( в співавт.) (мої нариси: Ян Соколовський, Филон Гаркуша, Степан Подобайло, С. 97 -136.

43. Дещо про українські та кримські прапори під час Чуднівської битви 1660 р.//Знак. – Жовтень 2004.-№ 33.-С.2.(0,2 д.а.).

44. Спогади про Ф.П.Шевченка // «Істину встановлює суд історії». Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. –К.,2004.-Т.1. Джерела. – С.197-206.

44-а)Чабан М. Історик за покликанням.//Зоря.-30.12.2004 р. – № 147(20282).- С.7.(про мене і фото).

45 . Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. – К., 2004.-443 стор. (28 д.а.). Рец.: О.Кір’ятська. Український голокост. Свідчення очевидців.//Народна газета від 17.-23.03.2005 р.-№ 11.-С. 6; Ольга Григоренко [Сущенко]. Трагедія Мазепинців і не тільки //Вечірній Київ від 19.08.2005 р. – С. 4.

46.Вірш польського поета ХVІІ століття про Корсунську битву 1648 року //Корсунський часопис. – Корсунь – Шевченківський, 2004. – № 12. – С. 16-17 (0,1).

47.Жовтоводська і Корсунська битви 1648 року в описі мемуариста ХVІІ століття В.С.Радзивила // Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2004. –№ 12. – С. 16-17 (0,3).

Енциклопедія історії України (ЕІУ). Т. 1 А-В. (К., 2003)

1. Адашев Данило – С.34 -35 (0,1)

2. Андрієвич Каленик – С.82 (0,1)

3. Анна Іванівна –С. 90-91 (0,1)

4. Архів Коша Запорозької Січі – С.137-138(0,3)

5. Атанасій Кальнофойський – С.150-151 (0,2)

6. Балика Б.-С. 173 (0,1)

Бароній Ц. -С. 194 (0,1)

Бінвільський Я.-С.295 (0,1)

Біскуп – С.298 (0,1)

Ботеро Д. –С. 358 (0,1)

Брайчевський М. – С. 365 (0,2)

Бускевича Лукаша дипломатична місія до Туреччини 1668 – С. 414-415 (0,2)

Бучинський-Яскольд О.-С. 421 (0,1)

Буші оборона 1654 –С.422 (0,1)

15. Ваповський Б. – С. 432 (0,2)

16. Василій ІІІ.-С.444 (0,1)

17. «Велике зерцало» -С.459-460 (0,1)

18. Виговські – С. 503-504 (0,1)

19. Вишневецький (Байда) Д.- С.518-519 (0,2)

20. Вишневецькі – С.519-520 (0,2)

21. Волинський короткий літопис – С. 611 (0,1)

22. »Вольності Війська Запорозького» – С.628-629(0,2)

2005 р.

1.Многих і благих літ//Матющенко Б. У жорнах голодоморів. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 4-7 (0,1 д.а.).

2. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви // Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, societa.- Alessandria, 2004. – С.401- 416 (1,5 д.а.). Варіант даної статті: //Труди Київської Духовної Академії. –К., 2009. – Т.5. -С.76-83 (1 д.а.)

3. Незнані листи Євгена Коновальця //Шлях перемоги. – 2.02.2005 р.- Ч.5(2644). – С.8,11 (0,2 д.а.)

4. Міжнародна наукова конференція “Україна та сусідні держави у ХVІІ столітті” //Історичний журнал. – 2004.-№ 9. – С. 91-92.(0,1 д.а.)

5. Україна – козацька держава. – К., 2004.-1216 стор. (нариси: Запорозькі лицарі булави (с. 108-111), Козацькі гетьмани – правителі України (с. 256-257), Гетьман Іван Виговський – борець за незалежність проти Москви (с. 312-315), Три гетьманства Юрія Хмельницького (с. 320-321), Іван Сірко) (1, 5 д.а.).

6. З історії Овруча часів Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. //Житомиру 1120.(884-2004).- Житомир, 2004.- С.227-231.(0,2 д.а.).

7.Вихованці Києво-Могилянської Академії з Житомирського краю // Житомиру –1120(884-2004). – Житомир, 2004.-С.333-336.(0,2)

8.Вірш польського поета ХVІІ століття про Корсунську битву 1648 року //Корсунський часопис-2004.- № 12. – С. 16-17 (0,1д.а.).

9. Жовтоводська і Корсунська битва 1648 року в описі мемуариста ХVІІ століття А.С. Радзивила //Корсунський часопис.-2004.-№ 12. – С. 18-22 (0,3 д.а.).

10. Передмова до кн.: Павло Глушаниця. Я ніс тяжкий хрест тернистою дорогою на українську Голгофу. –К.,2005.- С.5-7 (0,1 д.а.).

11. Рец. на кн.: Петров М.Б. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця ХVІІ – ХVІІІ ст.(Історіографія. Джерела).- Кам’янець-Подільський, 2002.//УІЖ.-2005.-№ 1. -С. 201-203 (0,2)

12. Важливе дослідження//The Herald. Вісник. – лютий 1/15, 2005.-С.17 (0,2 д.а.).

13.Битви під Збаражем і Зборовим в описі хроніста ХVІІ ст. Самуеля Грондського //Військово-історичний альманах.-2004.-№ 2 (9).-С. 146-159.(у співавт. з О.Кислюком).

14. Рідня Богдана Хмельницького у Білорусі //Соціум.-К., 2004.-Вип.4. – С. 189-192 (0,3 д.а.)

15. Церковне життя України наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст. //Історія в школах України. – 2004.-№ 8. – С. 52-53 (0,3)

16.Православна Церква та її духовна опіка над Військом Запорозьким у період Національно-визвольної війни 1648-1658 рр. //НАУКМА. Магістерум. К., 2004.- Випуск 17. Історичні студії. – С. 17-21.(0,5 д.а.)

17. Відомості про Україну ХІV ст. і хроніці Яна з Чарнкова // -“-С. 92-97(0,5).

18. Початки Польської держави за хронікою Олександра Гваньїні //Пам’ятки. Археографічний щорічник.-2005.-Т.5.-С.53-84.(2 д.а.).

19. Листи Б.Жука до митрополита Іларіона (Огієнка)//Сіверянський літопис. – 2005.- № 1.- С.98-112 (1,5 д.а.).

20.Заповіт Симона Петлюри//Шлях перемоги-№ 20(2658) від 18.05.2005 р.-С.10(0,1)

20-а. Рец. кн.: І.Гончарук. Село моє світанкове.-К.,2005.-174 с.

21.З листування митрополита Іларіона (Огієнка) і Ганни Наконечної //Мандрівець. – 2005.-№ 1(54).-Січень-лютий.-С. 31-44 (1,5 д.а.)

22.З нововиявлених документів до біографії св. Петра Могили //Хроніка 2000.-К.,2004.-С. 271-284.

22. Документи: грамоти і листи польських королів Сигізмунда ІІІ і Владислава ІV, декрет сейму Речі Посполитої та ін. //Хроніка 2000.- К.,2004.-С.237-251 (переклад).

23. З архіву митрополита Тимофія (Щербацького)//Рукописна та книжкова спадщина України. – К.,2004.-Вип.9.- С.248-264.

24. Традиції агентури в рясах//Шлях перемоги.15.06.2005.-№ 24(2662).-С. 10. (0,2).

25. Малознана сторінка українсько-японських культурних зв’язків //Всесвіт.-2005.-№ 3-4.-С.-172-173 (0,1).

26. З мартирологу духовенства УАПЦ // Голос Православ’я.-Липень 2005. – № 13 (157). – С.8.

27.(виступ у дискусії):Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 р. Історія, історіографія, ідеологія.-К.,2005.-С.193-197.

28. Листи єпископа Сильвестра (Гаєвського) до митрополита Іларіона//Труди Київської Духовної Академії.-К., 2005.-Ч. 2. – С. 312-328.(2 д.а.)

29. Випускник КДА – протопресвітер УАПЦ Филимон Кульчинський // Труди Київської духовної Академії. – К., 2005.-Ч.2.- С. 328-332 (0,4)

30.Переможна битва під Городком 1655 року. До 350-річного ювілею Городоцької битви //Шлях перемоги від 7.09.2005 р.- № 36(2674).- С. 12 (0,2).

31. Подорожні нотатки літа 2005 року. //Слово “Просвіти” від 15-21.09.2005 р.- Ч. 37(310).-С.13 (0,2).

32. Нові документи до біографії св. Петра Могили (за матеріалами польських архівосховищ) //Українсько-польські контексти доби бароко. – К.,2004. – С. 300-317.(1 д.а.)

33.Мицик Ю. Дрожипільська битва 1655 р. на сторінках Віршованої хроніки //Journal of Ukrainian Studies. Summer-Winter 2004.-V.29.- № 1-2.-С. 311-334.(2 д.а.).

34. З кримських вражень 2005 року //Шлях перемоги.-21.09.2005 р.- № 38(2676).-С. 9 (0,2);

34-а. Смог шовінізму над Тавридою // газ. “Батьківщина”. – від 31.07.2008 р. – № 28 (172). – С. 7 (0,2 д.а.).

34-б. Сущенко О. (інтерв’ю): Аби “самі себе не побороли…” //Вечірній Київ. – 23.09.2005 р.-№ 176 (17587). – С. 4(0,1)

35. З “Віршованої хроніки” (до 350-ліття Жванецької битви та оборони Буші)// ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків. Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. – Кам’янець-Подільський – К.- Нью – Йорк-Острог, 2005.-Т.1.- С.73-84.(1 д.а.)

36. Опис молдавського походу козаків 1574 р. в хроніці О. Гваньїні //Гуманітарний журнал. –2003.- Осінь. – № 4(20). -С.133-140 (1 д.а.)

37. З архіву митрополита Іларіона (Огієнка) //Бердичів древній і вічно молодий. – Житомир, 2005. -С. 26-29.

38. Листи М. Битинського до митрополита Іларіона (Огієнка) за матеріалами канадських архівосховищ//Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К.,2005. – Т.41.Історичні науки. – С. 83-88.(1 д.а.)

39.Рец. на кн.: Колесник І.І. Українська історіографія ХVІІІ – початку ХХ ст. – К., Генеза, 2000.-254 с.(0,3 д.а.)

40.Беларускі род Дубягау у Гетманшчыне //Краязнавчая газета. – Лістапад 2005 г. -№ 41 (106). – С.4 (0,2)

41. Південна Україна кінця ХVІІІ ст. в альбомі Жана-Анрі Мюнца . – Запоріжжя, 2005.-60 стор. (3 д.а.).

42. “Повість о преславних чудесах святої великомучениці Варвари В кн.: Свята Варвара великомучениця. –К., 2005. – С. 47-61; В кн. Свята Варвара. – К., 2004. – С.16-29.

43. Правда про болісну проблему. Про книгу Б.М. Рігга “Єврейські солдати Гітлера”.//Шлях перемоги.-25.12.2005 р.-№ 52(2690).- С. 8-9 (0, 3).

44. Коментар до кн. Д.Яворницький. Твори. – T.2.-К.-Запоріжжя, 2005.

Енциклопедія історії України.-К., 2004.- Т.2.

1.Гарабурда М. –с. 53 (0,1)

2.Гаркуша Ф. –С. 55(0,1)

3.Гваньїні О. та його “Хроніка європейської Сарматії” –с. 59(0,2)

4.Гетьман – С. 99(0,2)

5.Гетьман великий коронний –100(0.1)

6.Гетьман наказний – C. 99(0,1)

7.Гетьман польний коронний –С. 100-101 (0,1)

8.Глух Йосип –С. 121 (0,1)

9. Голінський М. –С. 135 (0,1)

10. Голота І. – С. 147-148 (0,1)

11. Гречулевич В. –С. 194 (0,1)

12. Громика М. –С. 218 (0,1)

13. Грондський С. –С. 219-220(0,1)

14. Гулаки –С. 249 (0,1)

15. Гуляницький Г. –С. 252(0,2)

16. Гізель І. –С. 269 (0,2) (у співавт. з З. Хижняк).

17. Демитрович П. – С. 321 (0,1)

18. Демківська оборона 1655 –С. 321 (0,1)

19.Димитрій Ростовський –с. 385-386 (0,3)

20. Добромильський літопис –С. 422 (0,1)

21. Домницький (Думницький) монастир Різдва Богородиці-С. 443 (0,1)(у співавт. з О. Коваленко).

22. Домонтовичі –С. 444(0,1)

23. Донець І.-С. 447(0,1)

24.Дрозденко В. –С. 466 (0,1)

25. Друцькі – С. 485 (0,2)

26.Духовенство –С. 504-507 (0,8)

27.Дяк – С. 508-509 (0,3)

2006 р.

1. З джерел до секретної місії Василя Іскрицького 1682 року //Україна в Центрально-Східній Європі. К., 2005. – Вип. 5. – С. 558-580 (1, 5 д.а.).

2. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні //Історичний журнал. – 2005.- № 6. – С. 98-114; 2006. – № 1. –86-97 (3 д.а.); № 2. – С. 117-119; № 3. – С. 114-115; № 4. – С.108-117.

2-а. (інтерв’ю). М. Гнатко. “Я зустрічаю Новий рік 13 січня”//Зоря від 14.01.2006 р.

3 .Листування Леоніда Мосендза. – К., 2005. –115 с. (7 д.а.)

4.Рец. на кн. Копилов С.А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVІІ – початок ХХ ст.)- Кам’янець-Подільський, 2005. – 463 с. //УІЖ. – 2006.-№ 1.- С. 217-220 (0,3)

5.V Довнарівські читання //УІЖ.-2006.-№ 1. – С. 234-235.(0,1)

6. Легендарний кошовий отаман Іван Сірко //газ. “Україна козацька”. – лютий – березень 2006 р. – № 2-3 (26-27).- С. 14.

7. Виникнення міста Самара (Новомосковськ)//Придніпров’я: історико – краєзнавчі дослідження. – Дніпропетровськ, 2005.- Вип.2.- С.39-45.

7-а. Белорус в Москве //Исторический архив. – 2006. – № 1. – С.110-111 (тут мій лист до М.М.Улащика від 29.11.1985 р.).

8. З листів Василя Дубровського до митрополита Іларіона (Огієнка) //Сіверянський літопис. –2005.- № 6. – С. 111-134.

9. Про об’єктивність церковно-історичних досліджень РПЦ //Шлях перемоги. – 5.04.2006 р.- № 14(2704). – С. 14 (0, 2).

10 . Листування митрополита Іларіона (Огієнка). – К., 2006.- 566 стор. (46 д.а.). Рец.: Цивірко М. Й тоді було своїх Смерек…// Вечірній Київ. –23.06.2006 р. – № 112 (17770). – С.6 (0,2); Іваннікова Л. Важливо для сучасної історії // “Слово “Просвіти”. –10-16.08.2006 р.- № 32 (357). – С. 11; І.І.Тюрменко. Листування митрополита Іларіона (Огієнка) //УІЖ.-2006.-№ 6. – С. 217-220; Нові публікації документів із архівного фонду митрополита Іларіона (І. Огієнка) //Пам’ятки. Археографічний щорічник.-2007.-Т.7.-С. 379-382.

11. Юрій Хмельницький.//Волонтер. – 2006.-№ 1 .- Март – апрель. – С. 10-11 (1д.а.).

12 . Український голокост 1932-1933 рр. Свідчення тих, хто вижив. – К., 2006.-Т. 3. – 432 с. (27 д.а.) (у співавт. з Л. Іванніковою). Рец.:Списаренко Б. Свідки є. А судді де ж? //”Слово “Просвіти”- № 33 (410)-16-22.08.2007 р. – С. 6.

13. Історія. Кваліфікаційні та курсові роботи і реферати. – К., 2006. (2-е вид.).

14. Порада владиці Никодиму //Шлях перемоги. – 10.05.2006 р.- Ч. 19 (2709). – С.11 (0,2).

15. Відкритий лист //Слово “Просвіти” від 20-26.04.2006 р. – № 16 (341). – С. 7 (у співавт.).

Українське козацтво. Мала енциклопедія. (К. – Запоріжжя, 2006)

16. Адашев А. С.9.

17. Батозька битва 1652 –С. 31-32.

18. Баторій С. –С. 32-33.

19. Біднов В.О. –С. 44-45 (у співавт.).

20. Бінвільський Я. –С. 48.

21. Буші оборона 1654 –С. 64.

22. Ваповський Б. – С. 66.

23. Вишневецькі .-С. 84.

24. Віміна А. –С. 94-95 (у співавт.)

25.Голота І. –С. 133.

26. Гордон П. –С. 136.(у співавт.)

27. Громика М. – С. 140.

28. Гуляницький Г. – С. 143-144.

29. Грондський С. –С. 148.

30.Зеленський М. –С. 202.

31. Конотопська битва 1659. – С. 297-298.

32.Могила А. –С. 377.

33. Мозиря Л. С. 379.

34. Нова пісня про козацьку війну .-С. 409.

35. Охматівська битва 1655. – С. 427-428.

36. Потоцький М. – С. 479-480.

37. Радзивілл Б. – С. 494.

38. Царичанська сотня. – С. 624.

39. Шумейко П. – С. 662.

40. Яцкевич Г. –С. 670.

—–

41. Чуднівська та Слободищенська битви 1660 р. на сторінках “Віршованої хроніки” //Архіви України.-2005.-№ 4. – С. 76-103. (2 д.а.).

42. Незнаний німецький “летючий листок” про Чигиринський похід 1678 р. //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2006. – № 15.- С.6-8 (0,2).

43. Випускник Київської Духовної Академії – протопресвітер Української Автокефальної Православної Церкви Филимон Кульчинський //Київська академія. –К., 2006.- № 2-3. -С. 269-275.

44. Початковий етап Берестецької битви у висвітленні Самуеля Грондського // “Берестецька битва в історії України”. Збірник тез наукової конференції. – (Рівне), 2006. – С. 3-8 (0, 4) (у співавт. з О.І.Кислюком).

45. Міжнародна наукова конференція “Ad Fontes”/До джерел (Києво-Могилянській Академії-390)//УІЖ.-2006.-№3. – С. 236-238 (0,2).

46. З листів вихованців Києво-Могилянської академії ХVІІ – ХVІІІ ст. //НАУКМА Наукові записки. –К., 2006. – Т.52. Історичні науки. – С. 68-73 (1 д.а.).

47. З листування козацької старшини середини ХVІІІ ст. //Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2005. – Вип.10. – С. 358-365 (0,4)

47-а) Рецензент кн.: Источники по истории Куреневских старообрядческих монастырей ХІХ – первой половины ХХ века. – Киев – Куреневка, 2006 (упор.: С. Таранець).

48. Листи Ганни Барвінок (Олександри Куліш) до Михайла Грушевського //СЛ.- 2006.-№ 2.-С. 20-40 (1,5 д.а.)(у співавт. З Ю.Чепелою та І. Шолудько)

49.Три сюжети про гетьмана Мазепу //СЛ.-2006.-№ 3.-С. 14-21 (0,7 д.а.).

49-а. Юрій Мицик: “Слово “Україна” вперше зафіксовано у 1187 році” //”Слово “Просвіти” .- 24-30.08.2006 р. – № 34(359). – С. 9-10

50. Історія України. – К., 2006. – 639 стор. (у співавт.)

51. Подорожні нотатки літа 2006 року //Слово “Просвіти”. – 31.08.-6.09. 2006 р. – Ч. 35 (360). – С. 12 (0,3); Записки подорожуючого краєзнавця (подорожні нотатки літа 2006 року) //Ніжинська старовина. –Ніжин, 2007.- № 3(6).- С. 173-176.

Енциклопедія історії України.-К., 2005. – Т.3.

52. Єпископства інститут у Католицькій Церкві С. 123-124.

53.Жолкевський С. –С. 167-168.

54. Зависна О. –С. 187.

55. Загоровські –С. 193.

56. Закон Божий –С. 209-211.

57. Замойський Собор Української Греко-Католицької Церкви 1720 – С. 247-248.

58. Замостське перемир’я 1648 – С. 248.

59. Земський Собор. – С. 348-349.

60. Іван ІІІ. – С. 393-394.

61. Іван ІV. – С. 394-395.

62. Іван Данилович Калита –С. 395.

63. Ігумен. – С. 413.

64. Йона –С. 654.

65. Йона І Глезна –С. 654.

66. Йона ІІ- С. 654-655.

67. Йосиф І Болгаринович –С. 656.

68. Йосиф ІІ Солтан – С. 657.

69. Йосиф ІІІ Русин –С. 657.

70. Думка одного з членів редколегії // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 2005. – Зима-весна. – № 12. – С. 202-207 (0,5 д.а.)

71.З наукового життя Катеринослава початку ХХ ст. //Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 2005. – № 12. – Зима-весна. – С. 226-229 (0,5 д.а.)

72. Сучасники про Дмитра Яворницького //Слово “Просвіти” від 5-11.10.2006 р. –Ч.40 (365). -С. 7(0,2)

73. Свічки пам’яті видатного історика //Слово “Просвіти” від 19-25.10.2006 р.-Ч. 42(367). – С. 7 (0, 2)

74. Сім таїнств Православної Церкви //Український церковно-історичний журнал. – 2006. – № 1(5) . С. 31-49 (1,5 ).

75. Сім універсалів гетьмана Івана Скоропадського (із зібрань Ніжинського краєзнавчого музею)//СЛ.- 2006.- № 4. – С.37-41 (1д.а.).

76. Рец. на кн.: Кагамлик С.Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (ХVІІ – ХVІІІ ст.). – К., 2005.

77. Останні листи генерал Всеволода Петріва (1947-1948 роки) //УАЩ. – К., 2006.- Т. Вип. 10/11. – С. 733-772 (2 д.а.).

78. Ковальський Микола Павлович //УАЩ. – К., 2006.-Вип. 10/11. – С. 875-878 (.0,2)

78-а)рецензент:Долинська М. Історична топографія Львова ХІV – ХІХ ст. – Львів, 2006.

78-б. (інтерв’ю). Буланов В. Від кафедри до алтаря //газ. “Місто. Відомості” (Дніпродзержинськ) від 15.11.2006 р.-С. 4 (0,2)

79. Ковальський Микола Павлович [некролог]//УІЖ.-2006.- № 6. – С. 229-230.

80. Пилявці, Львів, Замостя: події початку Національно-визвольної війни на сторінках “Віршованої хроніки” //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2006.- Вип. 6. – С. 509-547 (2 д.а.).

81. Здобутки й недоліки польської серії книг з військової історії //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2006.- Вип. 6. – С. 509-547 (0,4)

82. Ще один сюжет про Івана Мазепу //СЛ. – 2—6. – № 5. – С. 35-39.(0,3)

83. Історія забороненої країни (опис Пруссії у хроніці Олександра Гваньїні) //Пам’ять століть. –2006.- № 6. –С. 36-107 (3 д.а.)

84. Спадщина Речі Посполитої в сучасній українській історіографії // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і узаемауплывы. – Гомель, 2006. –С.17-27 (1 д.а.)

85. З незнаних листів Миколи Улащика //Скарыніч. – М., 2006. – С. 149-153 (1 д.а.).

2007 р.

1. Що пропагує канал СТБ? //Голос Православ’я.-Лютий 2007 р. – № 3(195).- С.8 (0,2)

2.Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви //СЛ. – 2006.- № 6. – С. 38-46.(1 д.а.)

3 . Писемні джерела з історії українського козацтва //Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – К., 2007. – С. 541-588, 683-700. (6 д.а.)

4 . Олександр Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії.-К., 2007.-1006 стор. (82 д.а.). Рец.: газ “Дзеркало тижня” від 15.12.2007 р.- № 48 (677). – С. 19; Щербак В.О. Нова публікація потужного джерела.// Національний університет “Києво – Могилянська Академія”. Магістеріум. Вип. 28. Історичні студії. – К., 2007. – С. 100; Русина О. О.Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії . – К., 2008. //Критика. – 2008.- Травень. – № 5 (127). – С. 5; Лецка Я. Падзеы і жарсцы дзён мынулых //Роднае слова. – 2008.- № 8(248). -С. 9-11.

5. Київський патріархат у проектах Петра Могили //УІЖ.-2007.-№ 1.-С. 61-69 (1 д.а.).

6. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні //Історичний журнал. – 2007.-№ 1. – С. 106-111 (0,4); № 3. – С.98-103 (0,3).

7. Цікаві документи з історії Черкащини ХVІ – ХVІІІ ст. //Корсунський часопис. –2006. – № 16. – С. 3-9 (0,4 д.а.).

8.Чому Богдан Хмельницький обрав столицею України Чигирин? //Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець – Подільський, 2006.- Т.16.-С.40-45 (0,5 д.а.)

9. Два незнані документи Юрія Хмельницького // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. –К., 2006. – Вип.3. – С.11-30 (1 д.а.).

10 . Український голокост 1932-1933 рр. Свідчення тих, хто вижив. – К.,2007. – Т.4. – 504 с. (31, 5 д.а.)Рец. : Безпалько П. “Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив”. //Шлях перемоги. – 26.12.2007 р. – № 52(2793). – С. 6; Сущенко О. Їли бур’яни, кропиву, драли граченят…//Вечірній Київ-100 від 28.08.-3.09.2007 р. – № 27 (50). – С. 5.

11 . Історія України. – К.-“Літера”, 2007. –526 с. (42, 8 д.а.). (співавт. – Кульчицький С.В., Власов В.С.).

12. З недрукованої частини кореспонденції митрополита Іларіона (листи Андрія Чайковського) // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук. Збірник доповідей. К., 2007. – С. 44-47 (0,4 д.а.).

13. Рец. на кн.: І.Дзира Козацьке літописання 30-х-80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти. – К., 2006 // Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукові записки. –К., 2007. – Т.65.- Історичні науки. – С. 77-78 (0,1).

14. Завершальний етап Берестецької битви у висвітленні Самуеля Грондського // Національний пантеон “Козацькі могили”. – Рівне, 2007. -С. 39-43 (0,5) (у співавт. з О.Кислюком).

15. Звягель на початковому етапі Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. // Звягель – Новоград-Волинський від сивої давнини до сьогодення. – Житомир, 2007. – Т.1. -С. 180-185 (0, 5).

16. Малознаний епізод з історії боїв за Новоград-Волинський у 1941 р. очима німецького історика // Звягель – Новоград-Волинський від сивої давнини до сьогодення. – Житомир, 2007. – Т. 1. -С. 221-222 (0, 5).

17. Перша краєзнавча книга про Новоград-Волинський. Рец. на кн.: Костриця М.Ю. Новоград-Волинський: Історико- краєзнавчий нарис. – Житомир, 2007. // Звягель – Новоград-Волинський від сивої давнини до сьогодення. – Житомир, 2007. – Т. 2. -С. 337-338 (0,1).

18. Із перших листів Андрія Чайковського до Івана Огієнка //Пам’ятки. Археографічний щорічник.-2007.-Т.7.-С. 296-314 (1 д.а.).

18-а.(інтерв’ю) Мельник О. Гордіїв вузол під Полтавою //Українська газета плюс. – 12-18.07.2007 р.- № 26 (121).- С.8-9.

19 . Кошовий отаман Іван Сірко. – К., 2007. (2 д.а.)-70 с.(у співавт. з В. Маслійчуком)

20 . Іван Мазепа . – К., 2007.-70 с. (2 д.а.)

21. Передмова //Матющенко Б. Остюки. – Дніпропетровськ, 2007.-С.3-5 (0,1)

22. Бої за Корсунь 1941 року очима німецького історика //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський. – 2007.- № 17.-С. 16-17 (0,1)

23. Што часцей запісвалі дзеля памяці яшчэ 400 гадоу назад. У Кіеве знойдзены рукапіс шляхціца з крупскіх Халопенічау //Голас Радзімы. – 26.07.2007.

24. Фрагменти до біографії І. Мазепи //СЛ.-2007.-№ 3.- С. 12-16 (1 д.а.).

25. Радше плагіят, ніж компіляція // Критика.-Вересень –2007.- Ч.9 (119).-С. 31. – (0,2 д.а.). Відгуки: Захаркін С. Бібліографія як лакмус для неуцтва //Критика.-2007.-Грудень.- С. 12.

26. Деякі невідомі документи українських гетьманів //Terra cossacorum: студії з давньої історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степановича Степанкова. – К., 2007.- С.294-316 (2 д.а.).

27.Три листи Олени Апанович // Terra cossacorum: студії з давньої історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степановича Степанкова. – К., 2007.- С.554-566 (1 д.а.).

28. Дані про Бердичів на сторінках актових книг першої половини ХVІІ ст. //Бердичівська земля у плині часу. – Житомир, 2007. – Т.1. – С. 209-211 (0,2 д.а.)

29. Вихованці Києво-Могилянської академії у Бердичеві // Бердичівська земля у плині часу. – Житомир, 2007. – Т.1.- С.253-255.(0,1 д.а.).

30. Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла //УІЖ.-2007.- № 4.- С. 183-198 (2 д.а.).

31. Джерела з історії Придніпров’я //Хроніка-2000.- К., 2007.-№ 73.- С. 28-41 (1 д.а.).

32. Січеславщина…//Хроніка-2000.- К., 2007.-№ 73.- С.42-55 (1 д.а.).

33. Кодацька фортеця //Хроніка-2000.- К., 2007.-№ 73.- С. 55-75 (1 д.а.).

34. Листи Г. Залюбовського до Я. Новицького (до 170-річчя від дня народження Г. Залюбовського) // Народна творчість та етнографія. – 2006.- № 5. – С. 99-105 (1 д.а.) (у співавт. з Л.В.Іванніковою).

35. Міжнародна науково-краєзнавча конференція “Звягель – Новоград-Волинський – від сивої давнини до сьогодення” // УІЖ. – 2007.- № 5. –С.233-234.(0, 2 д.а.).

36. Лоїв у роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. // Гісторыя Лоеускай зямли. Факты. Каментарыі. – Гомель, 2006. -С. 30-34 (0,5 д.а.).

37. Битва під Лоєвом 1649 р. // Гісторыя Лоеускай зямли. Факты. Каментарыі. – Гомель, 2006. -С. 34-43 (0,5 д.а.).

38. Листування Юрія Семенка. – К., 2007. – 249 стор. (15 д.а.).

39.Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини.//Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2007.-Т. 15. –С. 141-146 (1 д.а.)( у співавт. з Бурім Д., Кураєв О., Себта Т.)

40.Оксана Забужко в ролі історика і богослова //Голос православ’я. – листопад 2007. – № 22(214). – С. 7 (0,2 д.а.).

40-а) інтерв’ю: Сущенко О. Витрушували зерно навіть із горщиків. – Вечірній Київ –100 від 22-28.11.2007 р. – № 18. – С. 14.

41. Лев Силенко та його “Мага Віра” (погляд православного історика) //Меч духовний. – К., 2007. – № 1. – С. 7-12.

42. Політична цензура – на 17-му році незалежності //”Слово “Просвіти” від 6-12.12.2007 р.- № 49 (426) – С. 2 (0,2)

43. З документів до історії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІІ – ХVІІІ ст. //СЛ. – 2007.- № 5. – С.28-43 (2 д.а.).

43-а)Яремчук А. Диво Артемія Веделя в Києві // Українська культура, 2007.- № 10. – С. 18-21 (фото)

44. “ З малых каменняу – велічныя гмахі…” //Краязнаучая газета. – січень 2007. – № 46 (207). – С. 3.

45 . Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007. –392 с. (18, 25 д.а.). Рец.: Багацький Л. Столиця в центрі України //газ. “Справедливість” (Кіровоград) від 17.07.2008 р. – № 26 (280). -С. 8; Щербак В. Перша резиденція правителя козацької України // Краєзнавство. – 2008. – № 1- 4. – С. 211-212; Щербак В. Рец.: о. Юрій Мицик. Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007. – 391 с. // Наукові записки НАУКМА. – К., 2008. –Т.78. Історичні науки. – С. 83-84.

45-а)Козельський І. Під небом Пиляви. – Стара Синява-Хмельницький, 2004. (я-моє фото на стор.17, передрук кількох моїх видань документів).

43-б)(моє фото, вміщене в статті Л.В. Іваннікової. “Цей голодомор ми ввібрали разом з молоком з грудей матері!”//газ. “Колос” (Старосинявський р-н Хмельницької обл.) від 20.10.2007 р. – №№ 84-85 (8209-8210). -С. 6.

46-в)Рец. кн.: Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К., 2008.

2008 р.

Енциклопедія історії України. – К., 2007.- Т.4

1. Кальміуська паланка. – С. 44-45 (0,2)

2.Кандиби. – С. 79 (0,1)

3. Капуста Л. –С. 98 (0,1)

4. Керстен А. –С. 176.

5. Києво-Печерська лавра –С. 187-195 (1д.а.) (в співавт. з Л.Д.Федоровою)

6.Київська облога 1658. – С. 228 (0,1).

7. Київський псалтир 1397. – С. 266 (0,1)

8. Ковалевський (Ковалівський) І. –С. 376 (0,2)

9. Ковальський М. П. – С. 387-388 (0,3)

10. Кодацька облога 1648. – С. 393-394 (0,2)

11. Козацькі літописи. – С. 425-426 (0,5)

12. Коленда Г. –С. 449. (0,2).

13. Місячник “Слово Істини” як джерело до вивчення життя й творчості митрополита Іларіона (І.Огієнка) //Науковий збірник присвячений 125-річчю з дня народження митрополита Іларіона Огієнка. – К.,2007. – С. 164-169 (0, 5 д.а.)

14. Битва під Монтвами (1666 р.) в описі польської “Віршованої хроніки” // Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. Магістеріум. Вип. 28. Історичні студії. – К., 2007. – С. 78-90.

15. Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? – Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż- Beresteczko.- Warszawa, 2007.- C.293-296 (0, 3)(виступ у дискусії на конференції)

16. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах //Історія в школах України. – 2008.- № 1. – С. 47-48.

17. Деякі універсали польських королів середини ХVІІ ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського //Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007.- Вип.12. – С. 265-276 (1 д.а.).

18. Житія святих Антонія та Феодосія Печерських у “Патерику” Сильвестра Косова //Труди Київської духовної Академії. – К., 2006.-№ 3.- С. 265-283 (2 д.а.).

19. Ранній етап біографії св. Петра Могили // Труди Київської Духовної Академії. – К., 2006.-№ 3.- С. 283-298 (2 д.а.).

20. З листів М.П.Ковальський // Микола Павлович Ковальський (1929-2006). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 34 –75 (2 д.а.).

21.Таїнство покаяння (сповідь)// Голос православ’я.-№ 6(222). – С.6 (0,2 д.а.)

22. Битва на р. Бася (1660 р.) у польській Віршованій хроніці // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – К., 2008.- № 8. – С. 74-93 (2 д.а.)

23. Стеблівська трагедія 1664 року у висвітленні віршованої хроніки // Корсунський часопис. –2007.- № 18. – С. 13-16 (0,5 д.а.)

24. З джерел до історії Білоцерківщини ХVІ – ХVІІІ століть (за матеріалами польських архівосховищ) // Місце і значення Поросся в історії України (ІХ – ХVІІ ст.).- Корсунь-Шевченківський, 2007. –68-73 (0, 5 д.а.).

25 . Сильвестр Косов. Патерик. – К., 2008. – 156 с. (10, 25 д. а.) (переклад, упорядкування, коментар)

26. Зі спадщини кінорежисера Євгена Деслава //Кінотеатр. – 2008.- № 2(76). -С. 31-34; № 5(79). – С. 25 (1, 2 д.а.);

27.Віршована хроніка (1682 р.) про похід на Сіверщину короля Яна-Казимира у 1663-1664 рр.//СЛ.- 2007. – 6. – С. 85-105 (2 д.а.)

28. Найдавніший опис козацької ради на Січі // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 42-46 (1 д.а.)

29. Рец. на кн.: Chynczewska-Hennel T. Nunciusz i król.- Warszawa, 20006. // УІЖ. – 2008. – № 2. – С. 193-196 (0,4).

30. З незнаних листів Івана Виговського // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. –К., 2007. – Вип. 4. – С. 63-72.

31. П.П.Смирнов – один з учнів М.В.Довнар-Запольського // Шостыя міжнародныя Доунараускія чытанні. –Гомель, 2008. – Ч.1.- С. 81-87 (0,5 д.а.)(у співавт. з Н.Д.Довженко).

32. Юдицькі – провідний шляхетський рід Речицького краю ХVІІ – середини ХІХ ст. // Шостыя міжнародныя Доунараускія чытанні. – Гомель, 2008. – Ч.2.- С. 50-61 (0,5 д.а.)

33. Ієромонах Феодосій Софонович – ігумен Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. –К., 2008. – С. 172-179 (1 д.а.).

34 . Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. –К., 2008. –Т. 5. -322 с. Рец.: Тарасенко І. Черговий том свідчень про голодомор 1932-1933 рр. // Слово «Просвіти» від 23-29. 04.2009 р. – № 16(497). – С.7.

35 . Забутою Україною. – Дніпропетровськ, 2008-383 с. (спіавт.:Б.Матющенко, М.Чабан, Ю.Шковира).

36. Антоніни (Голодьки) в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. //Антонінський край у просторі і часі . – Житомир, 2008. – Т.1.- С.87-93 (0,5 д.а.).

37. Гадяцький договір 1658 року у висвітленні українських літописців // Гадяцька унія 1658 року. – К., 2008. – С.269-280 (1,5 д.а.).

38 . Листи до Івана Огієнка. // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження.-Львів, 2007. – Т.4. –С. 421-511, 634-649 (6 д.а.).

38-а. Рецензент кн.: Ситий І. Генеалогія української шляхти. – К., 2008. -231 с.

38-б. (інтерв’ю Чельцової Катерини). Русская церковь разрешает служить на японском, итальянском, якутском язы ках, но не на украинском или белорусском //газ. “Дело”. – № 130 (644). Від 25.07.2008 р. – С. 5 (0,2).

39. Кобзар і Придніпров’я // Шевченкіана Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2008.-С.41-42 (0,2 д.а.)+ 2 фото.

40. Царгород-Київ-Москва. Як Київська митрополія втрапила з підпорядкування Вселенського патріарха до Московського // ”Український тиждень” від 1.08.2008 р. -№ 131 (40). –С. 45-47 С. (0,2 д.а.); Голос православ’я. – Серпень 2008. – № 16 (232). – С. 6.

41. З документації Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря ХVІІ – ХVІІІ ст. (маєтності в Острі) //СЛ. – 2008.- № 3. –С. 52-67 (2 д.а.); № 5. – С. 29-51 (2 д.а.).

41-а)Рецензент книги: Однороженко О. Князівська геральдика Волині середини ХІV – ХVІІІ ст. – Харків, 2008.-180 с.

41-б) Рецензент книги: Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця ХІV – ХVІ ст. – Харків, 2008.-156 с.

42. Листи Андрія Чайковського до Івана Огієнка (1925-1927) //УАЩ. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 684-716.(2 д.а.)

43. Рец. на кн.: Полное Собрание Русских Летописей. – СПб., 2003.- Т.40 //УАЩ.- К.,2007. – Вип. 12. – С. 736-738 (0, 3 д.а.)

43-а)(інтерв’ю І. Козельського) Отець Юрій Мицик: “…хочу сказати, що зоря козацька зараз на піднесенні”//газ.”Колос” (Старосинявського р-ну Хмельницької обл.) від 19.09.2008 р.- №№ 73-75 (8304-8306). – С. 7 (02 д.а.). Передрук з газ. “Колос” від 11.04.2008 р.

44 . Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. –К., 2008. –Т. 6. – 690 с. Рец.: Василь Вербецький. Чорна сторінка вісторії Пилиповнівки //газ. «Бершадський край» від 19.11.2008 р. – № 93 (9793). – С.3.

44-а)Куценко Д. Козацьке світло у світлиці //газ. “Патріот Придніпров’я” (Дніпропетровськ) від 21.08.2008 р. – № 6 (06). –С. 1.

45. Фрагмент Віршованої хроніки (1682 р.) про Сіверський похід короля Яна-Казимира //Gente Ruthenus-natione Polonus. – К., 2008. -С. 511-523 (2 д. а.).

46. Віршована хроніка про битву під Каневом 1662 року //Європейський вимір української полоністики. – К., 2007. -С. 64 -78 (2 д. а.)

47. Епізод з життя Миколи Костюка //Костюк М. Поруч з Яворницьким. – Дніпропетровськ, 2008. -С.164-168 (0,7 д.а.).

48. Noi documente cu privire la biografia sfantului Petru Movila //Revista de istorie a Moldovei. – Chisinau, 2005. – C. 33-39 (1 д.a.).

49. Призабута історико-краєзнавча спадщина // Краєзнавство. – 2008. – № 1-4. -С. 61-70 (1 д.а.)

50. Уступ //Полымя. – 2008. – № 2. – С. 155-174 (1, 5 д.а.)

51. Рукапіс беларускага шляхціца першай паловi ХVІІ стагоддзя //Краязнаучая газета. – 2008.- Красавік. – № 15 (224). – С. 7. (0,4 д.а.)

52. Облога Збаража (1649 р.): відоме й невідоме //УІЖ-2008.- № 5. – С. 15-38 (2 д.а.).

53.Один з епізодів Руїни у висвітленні польської віршованої хроніки //Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету. – К., 2008. – Історичні науки. Т.18. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С.57-71.

53-а) Рец.:Степанков В.С. Розвідка і контррозвідка Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.).-Вид.3.- Кам’янець-Подільський, 2008.-263 с.

54. Браїлівська битва (1666 р.) в описі “Віршованої хроніки” //Наукові записки НАУКМА. – К., 2008.- Т.78. Історичні науки. – С.68-82 ( 1 д.а.).

55. Праця М.М. Петровського «Тиміш Цицюра» в контексті козакознавчих студій 1920-х рр. //Козацька спадщина. -Нікополь, 2008. – Вип. 4. – С. 8-29 (2 д.а.).

55-а) Рецензент книги.: Кривошея В.В., Кривошея І.І., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. – К.: Стилос, 2008. – Ч.3.

56. З архівної спадщини Євгена Деслава //Кінотеатр. – 2008. – № 6(80). – С. 28-29 (0, 3).

56-а) Рецензент кн.: Ігнатуша О. Православні церкви України у стані розколу та пошуках єдності (20-30-ті рр. ХХ ст.). –Запоріжжя, 2008. – 250 с.

56-б) Рецензент кн.: Ігнатуша О. Православні церкви України (20-30-ті рр. ХХ ст.). Джерела з історії. – Запоріжжя, 2008. – 306 с.

57. Нове чи призабуте старе? // Історія України.-2008.- листопад. – № 42(586). – С. 1-7 (1 д.а.); Історія в школах України.- 2008.- № 11-12. – С. 3-8 (1 д.а.);Проблеми дидактики історії. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 1.-С.95-103.

57-а) Рец. кн.: Власов В.С. Історія України. – К., «Генеза», 2008.- 303 с.

58.Бої у корсунському «котлі» 1944 року в мемуарах фельдмаршала Манштейна // Корсунський часопис. – 2008.- № 19. – С. 14-17 (0,1).

58-а) Рицарські хрести за корсунський «котел» //Корсунський часопис. – 2008.- № 19. – С. 18-23.

59. Пасквіль на Православну Церкву //Голос Православ’я.-2008. – № 24 (240). – С.7 (0,5 д.а.)

59-а)інтерв’ю Illa M.Labunka. The Holodomor 75 years laytr: The Dnipropetrovsk Oblast // газ. “The Ukrainian Weekly”.-23.11.2008.-C.3.

60. Умань – символ гайдамацького руху ХVІІІ століття //Воєнна історія. -2008. – № 4(40). -С. 5-12 (0,5 д.а.).

61. Українські події 1665 р. в описі польської Віршованої хроніки // Наукові засади збалансованого розвитку регіону. – Житомир, 2008. -С. 292-303 (1 д.а.)

62. Гадяцький договір 1658 р. у висвітленні українських літописців // 350-lecie unii Hadziackiej (1658-2008).- Warszawa, 2008.- С. 327-340 (1 д.а.) (у співав. З І. Тарасенко)

63 . Чую ваш голос.- К., 2008. -192 с. (співавт.: М.Чабан, Л. Добрянський). Рец: «Чую ваш голос» //Э кспедиция ХХІ. – Дніпропетровськ, 2008.- № 10(77). – С.6.

2009

1. Віршована хроніка про події часів Руїни 1664-1665 //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2008. – Т.8. – С. 285-315 (2 д.а.).

2. Рец. На кн.: В. Ластовський… //Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2008. – Т.8. – С. 378-380 (0, 2 д.а.).

3. З кореспонденції кінорежисера Євгена Деслава //Пам’ятки. Археографічний щорічник. –К., 2008.- Т.9. -С. 126-168 (3 д.а.)

3-a)Рецензент кн.: Іваннікова Л. Фольклористика півдня України: сторінки історії. – Запоріжжя, 2008.

4. Деякі сумні нотатки з приводу одного «дослідження» //Православний вісник. – 2008. – № 11-12. – Листопад – грудень. – С. 56-60; 2009. № 1-2. – Січень – лютий. – С. 50-53.

4-а)Рецензент кн.: Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст. –К., 2008.-150 с.

5. Пошуки архіву Євгена Деслава // Слово Просвіти. – 29.01.-4.02.2009 р.- № 4 (485). – С. 12 (0,2)

6. Нові документи та матеріали періоду гетьманування І.Мазепи та П. Орлика //Гетьман Мазепа: постать, оточення, епоха. К., 2008. – С.367-377 (1 д.а.)

7. Нове чи призабуте старе? // газ. «Дзеркало тижня» від 7.02.2009 р.- № 4 (732). – С. 16 (0,7 д.а.). Відгук на неї: Яковенко Н. Лікнеп для професора // Дзеркало тижня від7.03.2009 р. – № 8 (736). – С. 14.

7-а) Рецензент кн.: Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки ХV – ХVІІ ст.. за матеріалами київських архівосховищ. – Харків, 2008.

7-б) Рецензент кн..: Однороженко О. Родова геральдика руського королівства та руських земель Корони Польської ХІV – ХVІ ст.. – Харків, 2009.- 311 с.

8 . Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. – К., ІУАтаД НАНУ, 2009. – 361 с. (31, 77 д.а.) Рец.: Щербак В.О. Хроніка ранньомодерної Білорусі // Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – К., 2009.-Т.91. Історичні науки. – С.82-83.

9. Битва під Клушином 1610 р. //Військово-історичний альманах. – К., 2008. – № 2 (17). – С. 18-25 (1 д.а.)

10. Німецька газета 1684 р. про воєнні дії на Поділлі //Військово-історичний альманах. – К., 2008. – № 2 917). – С. 74-78.(0, 5 д.а.)

11. Св. Костянтин Острозький як покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві// Національний університет «Острозька Академія». Наукові записки. Історична серія. – Острог, 2008.-Вип.13.- С. 26-43 (1 д.а.).

11-а.Рецензент кн.: Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини.-К., 2008.-451 с.

12. Рец. на кн..: Врятована пам’ять. Голодомор 1932-1933 рр. на Луганщині: Свідчення очевидців» (упорядник І.Магрицька). Луганськ, 2008. // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки. К., 2008.- Вип.18. Спеціальний. – С. 466-468. – (0,2 д.а.).

13. Спомини про Любов Кирилівну Ковальську //Національний університет «Острозька Академія». – Острог, 2008. – Серія «Історичні науки» -Вип. 12. – С. 12-21 (1 д.а.)

14. Життя святителя Феодосія Чернігівського // Голос православ’я. – Березень 2009. – № 5 (245). – С.7 (0, 3) (співавт. – З. Хижняк).

15. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Свято-Михайлівського монастиря у Києві // Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять. – К., 2008 С. 261-270 (1 д.а.).

16. «Мазепіана» у творчості кінорежисера Євгена Деслава // Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять. –К., 2008. -С. 440-449 (1 д.а.)

17. З архівної спадщини Євгена Деслава // Кінотеатр. – 2009. – № 2 (82). – С. 35-38 (1 д. а.)

18. Кілька документів з історії Батурина в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. // Батуринська старовина. – К., 2008. -С. 62-72 (0, 5 д.а.)

19. Батозька битва 1652 //Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник.-К., 2009. – Вип. 1. – С.56-57 (0, 1 д.а.)

20. Бускевича дипломатична місія до Туреччини 1668 // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник – довідник. – К., 2009. – Вип.1 – С. 97 (0,1 д.а.).

21. Козацька рада в Корсуні (листопад 1660 р.) в описі першої польської газети //Корсунський часопис. – Корсунь-Шевченківський, 2008. – Ч. 20. –С. 3-8 (0, 5 д.а.)

22. За віру православну. – К., 2009. – 415 с. (24,2 д.а.). Рец. на неї: Іваннікова Л. «Апостол правди і науки» //Слово «Просвіти» від 20-26.08.2009 р.- № 33 (514). – С. 10; Іваннікова Л. Рец. на кн.: Протоієрей Юрій Мицик. За віру православну! //Наша віра. – жовтень 2009.-№ 10(258). – С. 13

22-а) Шульга О. Чи вчимося так, як треба?//Слово «Просвіти» від 11-17.06.2009 р. – № 23. – С. 8 (інтерв’ю)

23. Гетьман Іван Виговський //Військо України.-2009 .- № 3(45). – С. 83-96 (1 д.а.)

24. «Справжні Конотопи». До 350- річчя Конотопської битви //Дзеркало тижня від 11.07.2009 р. – №26-27 (754-755). – С. 21 (0,7 д.а.); //Голос православ’я.- липень 2009 .- № 14 (254). – С. 6-9.

25. Росія замовчувала правду про Конотоп //Голос православ’я. – Липень 2009 р. № 13 (253). – С.7 (0,1 д.а.)

26. Архівна і бібліотечна україніка в Німеччині //Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 109-114 (1 д.а.) (співав.: Д. Бурім, О. Кураєв, Т. Себта)

27. З нововідкритої кореспонденції Д.І. Яворницького // Дніпропетровський історико-археографічний збірник.- Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3. – С. (співавт.: Л. В. Іваннікова).

27-а.Рецензент кн.: Тимошик М. Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність. – К., «Архангельський глас», 2008. -649 с.

28. Шведсько-фінський семінар «Полтавська битва – осмислення у часовій перспективі» //УІЖ. – 2009. – № 4. – С. 232-233 (0, 2 д.а.)

29. Працював і жив для України //Слово «Просвіти» від 10-16.09.2009 р. – № 36 (517). – С. 6 (0, 3 д.а.)

29-а) Рецензент кн..: Однороженко О. Козацька територіальна геральдика кінця ХVІ-ХV ІІІ ст. – Харків, 2009.-417 с.

30)Військові дії на Поділлі 1671 р. в описі «Віршованої хроніки» //Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – К., 2009.-Т.91. Історичні науки. – С.69-81 (2 д.а.)

31) З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архіві)//Труди Київської Духовної Академії. –К., 2009. – Т.5. -С. 84-97 (1, 5 д.а.)

32 . Битва під Збаражем 1649 року. –Збараж-Тернопіль: «Джура», 2009 – 111 с. (у співавт.)

33. Не без гіркого присмаку //Слово «Просвіти» від 8-14.10.2009 р. – № 40 (521) . – С. 14-15 (0, 2)

34. З незнаного листування Івана Виговського //Іван Виговський. Збірник статей наукової конференції, присвяченої 350-літтю Гадяцької угоди. –Львів. 2009. –С. 79-83 (0, 5 д.а.)

35. Польський мемуарист М. Ємйоловський про місце поховання Івана Виговського//Іван Виговський. Збірник статей наукової конференції, присвяченої 350-літтю Гадяцької угоди. –Львів. 2009. –С. 79-83 (0, 3 д.а.)

36. Київський «Синопсис» як підручник з історії Русі-України //Історія в школах України. – 2009. -№ 6. – С. 47-48 (0, 2)

37. Гетьман Іван Виговський //Історія в школах України. – 2009. -№ 7-8. – С. 50-53; № 9. –С. 36-45 (2 д.а.).

38. Описи Житомира та Чуднова ХV століття// Житомиру -1125. –Житомир, 2009. –С. 38-41 (0, 2 д.а.)

39.”Канонічне” шаманство //Голос православ’ я.- Вересень 2009 р. – № 18 (258). – С. 7 (0,2 д. а.) ( у співав. З ігуменом Богданом (Пєтуховим))

40. З листування Л. Биковського з Є. Бачинським //Архіви України. – 2009.- №5. – С. 191-207 (1,5 д.а.)

41. Малюнок із німецької брошури 1684 р. //УІЖ.- 2009. – № 5. – С. 214-217 (0, 2 д.а.)

41-а. Рец. кн..: Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. – К., 2009. – 431 с.

42. Документ до історії Макарова і біографії св. Димитрія Ростовського (Туптало) //Труди Київської Духовної Академії. –К., 2009. – № 6. – С.112-113 (0, 2 д. а.)

Енциклопедія історії України. – К., 2008.- Т.5

1.Кондратьєв Г.К. –С. 18-19

2. Кондратьєви –С. 20

3. Конецпольський О. – С. 22-23

4. Конецпольський С. –С.23

5. Кононович С. –С. 33

6. Консисторія, Київська духовна консисторія –С. 38-39

7.Корецькі –С. 156

8. Коробка Федір і рід Коробок –С. 168

9. “Короткий опис Малоросії” -С. 185-186

10. «Корсунський часопис» -С. 192

11. Костін М. – С. 225-226

12.Коялович А.В. –С. 266

13. Кравченко І. –С. 273

14.Крутневич Г. – С. 421.

15. Кулябки – С. 491-492.

Основні наукові праці проф. Ю. Мицика:

1.Украинские летописи ХVІІ века. – Днепропетровск, 1978.-87 с.

2.Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая половина ХVІ – середина ХVІІ вв.). -Днепропетровск,1981.-Ч.1.-75 с.

3. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. – Днепропетровск, 1985.-89 с.

4. Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.- Днепропетровск, 1983.-81 с.

5.Анализ архивных источников по истории Украины ХVІ – ХVІІ вв. – Днепропетровск, 1984. – 83 с. (в співавт.).

6. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.-Днепропетровск,1988. – 75 с.

7. “Тії слави козацької повік не забудем…”Дніпропетровськ, 1989.-118 с. (в співавт.).

8. Засвіт встали козаченьки. – Дніпропетровськ. – 134 с. (в спіавт.).

9.Як козаки воювали. -Дніпропетровськ, 1990. -302 с. (в співавт.)

10.Сполохи козацької звитяги.- Дніпропетровськ, 206 с. (в співавт.).

11. Історія України.- К.,1993.-Ч.1.-166 с. (в співавт.).

12.Місто на Самарі. –Дніпропетровськ.1994.-61 с. (в співавт.).

13. Володарі гетьманської булави. – К.,1994.-555 с. ( в співавт.).

14. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття. – Дніпропетровськ, 1996.-262 с.

15. Канів козацький. – Канів, 1997.- 68 стор.

16. Козацький край. -Дніпропетровськ, 1997.-176 с.

17. Корсунщина козацька. – Корсунь-Шевченківський, 1997.- 126 с.( в співавт.)

18. Полководці Війська Запорозького. – К., 1998. – 400 с. (в співавт.).

19. Отаман Іван Сірко. – Запоріжжя, 2000.- 44 с.

20. Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К., 2002.-568 с.(в співавт.).

21. Києво-Могилянська енциклопедія в іменах. – К., 2001.-734 с.(в співавт.)

22. Історія України.- Ч.1.- К., 2001. – 203 с. (співавт. В. Власов); Ч. 2. – К.,2004. – 130 с.; ч. 3. – К., 2003. – 230 с. (спіавт. О.Бажан); Історія України. – К., 200… (співавт. – В. Власов, О. Бажан); Історія України. – К.,2008; Історія України. – К., 2006 (співавт. В.Власов, О. Бажан, ).

23. Умань козацька і гайдамацька. К., 2002.-187 с.

24. Десять святих Києво-Могилянської Академії. К., 2002; 80 с. ( в співавт.)

25. Острог в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. – Острог, 2001. – 45 с.

26. І. Боберський. Щоденник 1918-1919 рр. – К., 2003. – 260 с. (підг. до друку, вступ, коментар).

27. Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. – К., 2003. – 296 с.(18,5 д.а.); Т.2.-К., 2004. -443 с. (28 д.а.); Т.3. –К., 2005; Т. 4. –К., 2007. – 504 с.; К., 2008. – Т.5.- 322 с.; К., 2008. – Т.6 (упорядник).

28. Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. – К., 2003. – 349 с. (в співавт. з М. Кравець).

29. Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії (молдавська і турецька частина).- Запоріжжя, 2003.- 103 с.

30. Гетьман Іван Виговський. – К., 2004.- 84 с.(5 д.а.).

31. Царичанка козацька. – К., «Генеза», 2004.-88 с. (5,7 д.а.)

32. За віру православну. – К., 2004. – 191 с. (13, 7 д.а.); 2-е вид.: За віру православну. – К., 2009. – 415 с. (24,2 д.а.)

33..Листування Леоніда Мосендза. – К., 2005. –115 с. (7 д.а.)

34. Олександр Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії.-К., 2007.-1006 стор.(82 д.а.).

35. Писемні джерела з історії українського козацтва //Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – К., 2007. – С. 541-588, 683-700. (6 д.а.)

36. Кошовий отаман Іван Сірко. – К., 2007. (2 д.а.)-70 с.(у співавт. з В. Маслійчуком)

37. Іван Мазепа . – К., 2007.-70 с. (2 д.а.)

38. Листування Юрія Семенка. – К., 2007. – 249 стор. (15 д.а.).

39. Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007. –392 с. (18, 25 д.а.).

40. Сильвестр Косов. Патерик. – К., 2008. – 156 с. (10, 25 д. а.)

41. Забутою Україною. – Дніпропетровськ, 2008-383 с. (спіавт.: Б.Матющенко, М.Чабан, Ю.Шковира).

42. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. – К., ІУАтаД НАНУ, 2009. – 361 с. (31, 77 д.а.)

43. Битва під Збаражем 1649 року. –Збараж-Тернопіль: «Джура», 2009 – 111 с. (6 д.а.) (у співавт.)

* * *

Наукове керівництво докторантами і аспірантами:

1994 р.

1. Стороженко Іван Сергійович. Військове мистецтво Богдана Хмельницького. (Дніпропетровськ, ДДУ, 03. 2003) (канд. дис.).

2000 р.

1. Брехуненко Віктор Анатолійович «Взаємини козацьких спільнот Східної Європи в ХVІ – середині ХVІІ ст..» (К., 2000)(07. 00. 02 – всесвітня історія)(29. 09. 2000 р., ІУАта Д НАНУ, докт.дис.).

2005 р.

1. Білан Ганна Іванівна. Обновленський рух в Україні 20-30-х років ХХ ст. (К., 2005) (4.03.2005 р., Запоріжжя, ЗНУ, канд. дис.)

2. Степенькіна П. Я. “Палінодія” З. Копистенського як історичне джерело і пам’ятка української історіографії ХVІІ ст. – К., 2005. (07.00.06- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; ІУАта Д НАНУ, 05.2005 р.).

2006 р.

1. Кривошея Володимир Володимирович. Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.) К., 2006 (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; ІУАта Д НАНУ, 23.02.2006 р., докт. дис.)

2009

1. Однороженко Олег Анатолійович. Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (ХІУ-ХУІІІ ст.). (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) (ІУАтаД НАНУ, 24.09.2009 р.)

Опонування (новий список замість загубленого, тому неповний):

1986 р.

1.Щербак Віталій Олексійович. Антифеодальные движения на Украине во второй четверти ХVII ст. (к.і.н., Інститут історії НАНУ, 28.03.1986 р.)

1991 р.

1. Ставиский Вадим Изяславович. Киев и киевское летописание в ХІІІ веке. (к.і.н., 07.00.02 – история CССР, Дніпропетровськ, ДДУ, листопад (?), 1991).

1992 р.

1.Крикун М.Г. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV – ХVІІІ ст. (воєводства і повіти).-29.05.1992 р.- Інститут історії НАНУ (Київ).

2. Курас Григорій Михайлович. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України (к.і.н., 07.00.09-історіографія, джерелознавство та спец. істор. дисципліни, Дніпропетровськ, ДДУ, 9.12.1992 р.)

1994 р.

1. Катунін Юрій Андрійович “Історія Таврійської та Сімферопольської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)”.(к.і.н. , 07.00.02. – історія України”(Запоріжжя, ЗДУ, 4.11.1994 р.).

1996 р.

1. Лиман Ігор І. Церковний устрій запорозьких вольностей (1734-1775 рр.).(Запоріжжя, ЗДУ, 1996)(к.і.н.).

2. Соболь Валентина О. “Літопис Самійла Величка як явище українського літературного барокко”(К., Інститут літератури НАНУ, 1996)(д.філол.наук.10.01.01 – укр. література).16.12.1996 р.

3.Хведась А.О. “Розвиток краєзнавчих музеїв в західній Україні в кінці ХІХ – першій половні 40-х рр. ХІХ ст. Джерела і література (на матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей)”.(Дніпропетровськ, ДДУ, 1996)(к.і.н.)

4. Ковальчук Оксана Олександрівна. “Державотворчі процеси в українському суспільстві за гетьманування Д.Апостола (історіографічний та джерелознавчий аспекти)”.- К., 1996. (к.і.н., 1996, ІУА).

5. 1. Гвоздик Л.Д. Молдавсько-українські економічні зв’язки середини ХVІІ століття. –К.,1996. –26.09.1996 р. –ІУА НАНУ (Київ).

6. Боряк Генадій Володимирович. Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини. (К., ІУА НАНУ, докт. дис.).

1997 р.

1. Волошин Юрій „Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941-жовтень 1944 рр.)”(к.і.н.)(Запоріжжя, ЗДУ, 30.05. 1997 р.).

2. Петренко Євген Дем’янович “Переселення козаків і селян на Кубань (1792-1917)” (к.і.н.) (Інститут історії НАНУ, 26.06.1997 р.)

1998 р.

1. Преловська Ірина Миколаївна “Історико-джерелознавчий аналіз матеріалів і актів Першого Всеукраїнського православного церковного Собору 14-30. Х. 1921р.”(ІУА)(к.і.н.) 19.06.1998 р.

2. Атаманенко Алла Євгенівна “Д.М. Бантиш-Каменський – історик України” (к.і.н., 07.00.06, ІУА НАНУ, 1998).

1999 р.

1. Щербак Віталій Олексійович. Формування козацького стану в Україні (друга половина ХV- перша половина ХV ІІ ст.). – Інститут історії НАНУ (д.і.н.)

2.Гуржій Олександр Іванович. Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті ХУІІІ ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського). – К.,1999 (К., Інститут історії НАНУ, 28.05.1999)(д.і.н.)

2001 р.

1. Леп’явко Сергій Романович. “Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561-1595)(07.00.01-історія України. К., Інститут історії НАНУ, 27.10. 2000)(д.і.н.)

2. Бойко Анатолій Федорович. ”Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті ХVІІІ століття.(К., ІУА, 2001;1.03.2001.-ІУА., д.і.н., 07.00.06).

3. Маслак Володимир Іванович. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. в російській історіографії ХУІІІ – початку ХХ ст. – Кременчук, 2001 (ІУА, 2001, к.і.н.)

4 Тригуб О.П. Історія Херсонської єпархії (1775-1918 рр.). (Донецьк, ДнДУ, 2001) (к.і.н.)

5. Маслійчук Володимир Леонтійович.”Козацька старшина слобідських полків другої половини ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст.”(Харків, ХНУ, 2001, 14 березня Х.Нац.У.).

6. Газін Володимир Володимирович. Гетьманство Павла Тетері: спроба подолання суспільно-політичної кризи в Українській державі (1663-1665 рр.).(07.00.01). (К., 2001)(к.і.н.)30.03.2001 р.І-т історії НАНУ

7. Савчук Надія Олександрівна. “Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Українській державі (1659-початок 1663 рр.)”.(К.,2001).(к.і.н.)07.00.01.25.05.2001 р. І-т історії НАНУ.

8. Бєлікова Наталя Юр’ївна. “Релігійні конфесії України (кінець 80-х –90-і рр. ХХ століття). Донецьк, ДнДУ, к.і.н.

9. Шаповалов Григорій Іванович. (д.і.н.)Дніпропетровськ (ДНУ)(27.06.2001)(д.і.н.).

10. Матяш Ірина Борисівна. “Архівна наука і освіта в Україні 1917-го-1930-х років.” (д.і.н, 07.00.06.,17.09.2001р. (КНУ).

11. Дьомін Олег Б. Формування “нового курсу” зовнішньої політики Англії (друга половина ХVІ – початок ХVІІ ст.). – 29.11.2001р. (ІУАіД НАНУ )(Київ)(д.і.н.)

12. Апросіна Ольга В’ячеславівна. “Хроніка Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVII ст. та пам’ятка польської історіографії” (2001, Дніпропетровський НУ, канд. дис.), 31.10.2001 р.

2003 р.

1. Іваннікова М. К. Кирилична світська книга ХVІІ ст в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-кодикологічний опис. – К., 2003. (26.06.2003 р., ЦНБ, канд. дис.).

2. Однороженко Олег А. “Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького” (2003 р., ІУА, канд. дис.)

3. Тиміш Л. І. “Українська греко-католицька історіографія міжвоєнного Львова: організація, інституційний розвиток, напрямки досліджень”(К., 2003) (30.10. 2003 р., ІУА, канд. дис.)

2004 р.

1. Головко Юлія Іванівна. “Джерела з історії митниць Південної України” (Запоріжжя, 2004),(2004 р., ЗНУ, канд.дис.).

2. Скочиляс Ігор Б. Парафіяльна сфрагістика Перемиської єпархії кінця ХVІІІ-початку ХХ ст. – К.,2004. (29.04.2004, ІУА, канд. дис.).

3. Біла С. Я. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина ХVІ –початок ХVІІІ ст.). Історіографія проблеми. – К.,2004. (13.05.2004 р., ІУА канд.дис.).

4. Заруба Віктор Миколайович. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХVІІ століття. – Львів, 2004 (25.05.2004 р., Інститут українознавства НАНУ, 07.00.01-історія України).

2005 р.

1. Шугальова І.М. Зміни в адміністративному устрої Православної Церкви в Україні в другій половині ХІХ ст. (4.03.2005 р. Запоріжжя, 2005, канд.дис.).

2006 р.

1.Волошин Юрій. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVІІІ ст.: історико-демографічний аналіз. (14.04.2006 р., Київ, НАУКМА, докт. дис.).

2. Романцов Володимир М. Становлення Гетьманщини в українській історіографії (40-ві роки ХІХ – початок ХХ ст.). (28.04.2006 р. Донецький Нац. університет, докт. дис.).

3.Синяк Іван Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775)..- (25.05.2006, ІУА, канд. дис.).

4. Копилов Свергій Анатольєвич. Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку. (26.05.2006 р., ІУА, докт. дис).

5.Грибовський В.В. Ногайські орди Північного Причорномор’я у ХVІІ – на початку ХІХ століття. (30.06.2006 р., Запоріжжя, ЗНУ, канд. дис.)

6.Близняк Микола Богданович. Вадим Архипович Дядиченко (1909-1973)- історик України. – (18.10.2006 р., Дніпропетровськ, ДНУ, канд. дис.)

7. Ігнатуша Олександр. Інституційний розкол Православної Церкви в Україні в умовах модернізації (ХІХ-30-і рр. ХХ ст.” (07.00.01-історія України) (1.11.2006 р., Дніпропетровськ, ДНУ, докт. дис.)

2007 р.

1.Ластовський Валерій Васильович. “Православна церква в Україні наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.: історіографія” (07.00.06.-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).(19.01.2007 р., Київ, КНУ ім. Т.Г.Шевченка, докт. дис.).

2. Дзира Іван Ярославич “Козацькі літописи 30-80-х рр. ХVІІІ століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії” (21.02.2007 р. , 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) (Київ, ІУАтаД НАНУ, докт. дис)

3.Буланова Наталія Миколаївна. Християнські конфесії Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. (07.00.01 – історія України). –(21.03.2007 p., Дніпропетровськ, ДНУ, канд.дис.).

4. Гіря К.І. “Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця ХV – початку ХVІІІ ст.: історіографія проблеми” (07.00.06-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни)(23.03.2007 р., Донецьк, ДНУ, канд.дис.).

5. Саідов Зіявудін Абасович. “Арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та арабо – мусульманської культури на східному Кавказі у VІІ – ХІІІ ст.” (07.00.06- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – К., 27.04.2007, Інститут сходознавства НАНУ, канд.дис.).

6. Федоренко Михайло Олександрович. “Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській Духовній Академії 1872-1920 рр.” (07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, К., 17.10.2007, УНІІАСтаД, канд. дис.)

2009 р.

1. Іріоглу Юрій Олександрович. “Усні наративи як джерело з історії болгарського населення Північного Приазов’я ХХ століття” (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, К., 06.2009 р., ІУАтаД НАНУ)(канд. дис.).

2. Дарчик Світлана Василівна. Візія Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1765 рр.) в спогадах та автобіографічних щоденниках шляхтичів Речі Посполитої. (07.00.06-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дослідження (ІУАтаД НАНУ, 24. 09. 2009). (канд.дис.).

3. Потапенко Світлана Петрівна «Обліково-статистичні джерела з історії козацької старшини Слобідської України (1757–1767 рр.)» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) (ІУАтаД НАНУ, 12. 2009 р., канд. дис.)

Дисертації на здобуття ступеня доктора (кандидата) богословських наук

Докторські:

2001 р.

1. Степовик Дмитро Власович. Історія Києво-Печерської лаври. – К., 2001. (КДА) доктор богослов’я. 21.12.2001 р.

2003 р.

1. патріарх Філарет (Денисенко). [За сукупністю богословських праць] (2003, КДА)

2008 р.

1. протоієрей Марущак. За сукупністю богословських праць. (20.03. 2008 р., КПБА)

Кандидатські:

5 кандидатів сам підготував.

1. (…). «.Діяльність ордену єзуїтів на Україні у ХVІ – ХVІІ ст.»

опонент:

2000 р.

1.о. Михайло Лесюк “Чернігівський архієпископ Лазар Баранович та його проповідницько-публіцистична спадщина”

2003 р.

1. Тяпко І. «УАПЦ на Київщині в 1921-1930 рр.»

2. Щербань М.В. “Церковна політика радянського уряду в 1917-1939 роках” (К., 2003).

2007 р.

1. диякон Віталій Клос “Історія Свято-Михайлівського Києво – Золотоверхого монастиря” (13.03.2007 р., КДА)

Наукові конференції

2003 р.

Доповіді на міжнародних конференціях:

1.19.03.2003 р., Варшава, Німецький історичний інститут «Німецька преса 15-18 ст. як джерело до історії України».

2. 19.09.2003 р. Речиця, ІV Міжнародні Довнар-Запольські читання. «Рідня Богдана Хмельницького в Речицькому краї»

3. 6.11.2003 р. Козин. Читання пам’яті В. М. Нічик. «Нові дані до біографії св. Петра Могили».

4.12.12.2003 р. Київ, Інститут історії. «Круглий стіл» «Росія-Україна». Виступ в дискусії.

5. 20.12.2003 р., Київ, Російський Медіа-центр. «Круглий стіл» «Переяславська рада 1654 р.»

6. 29.01.2003 р. Доповідь на конференції НАУКМА:

2008 р.

1. Ієромонах Феодосій Софонович – ігумен Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Науково-практична конференція “Свято – Михайлівській Золотоверхий монастир: історія крізь століття”. (Київ, 23.05. 2008 р.).

2. Чи канонічною була анафема І.Мазепі? // Круглий стіл “До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу” (Чернігів, 19.06.2008 р.)

3. Матеріали “татарського відділу” АКВ АГАД як джерело до українсько-кримських взаємовідносин ХVІ – ХVІІІ ст. // VІІ Міжнародний Конгрес Україністів (Київ, 27.06.2008 р.)

4. З новознайдених листів гетьмана І. Виговського //”350 років Гадяцької угоди: історичне значення угоди і роль гетьмана Івана Виговського у її прийнятті” (Жидачів, 13-14.09.2008 р.).

5. Український кінорежисер Євген Деслав про Мазепу // Міжнародна наукова конференція ”Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам’ять.” (15-17.10.2008 р., Київ).

6. Виступ у дискусії на “круглому столі” “Військово – політичний виступ 1708-1709 рр. гетьмана Івана Мазепи: дія, історіографія, прочитання та історична пам’ять” (5.11.2008 р., Київ, Інститут історії НАНУ).

Наукові конференції 2009 р.

1. Катеринославський епізод з біографії І. Фещенка-Чопівського // Україна від епохи УНР до початку ХХ століття. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, присвячена 125-річчю від дня народження І.А.Фещенка-Чопівського. – (Житомир, 20-22.01.2009 р.).

2. Г.Ю.Гербільський – один з вчителів М.П. Ковальського // Національний університет «Острозька Академія». ХІV наукова викладацько-студентська конференція. (Острог, 19.03. 2009 р.)

3. Рукописні газети про Iвана Мазепу та його добу// VІІІ Костомарівські читання. Іван Мазепа і Батурин в історії України. – (Чернігів-Батурин, 23-24.04.2009 р.).

4. З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів)//Гетьман Іван Мазепа – будівничий Української Православної Церкви (22-23.09.2009).(К., 2009)

5. Малознана люстрація королівщин України 1629 р. //Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація. Міжнародна наукова конференція. (29-30.09.2009 р., Київ)

6. Класики польської історіографії др. пол. ХV ІІ ст. про Івана Виговського (В. Коховський, С. Твардовський) //Наукові читання присвячені 350-річчю Конотопської битви (9.10.2009 р., Львів-Жидачів-Руда) (у співавт. З І. Тарасенко).

7. З незнаних «летючих листків» та «новин» доби Івана Мазепи // Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини ХVІІ-початку ХV ІІІ століть. Міжнародна наукова конференція. –Львів, 15-17.10.2009 р. (у співав. з І.Тарасенко)

8. Виступ у дискусії // Круглий стіл «Українська революція ХV ІІ ст. та становлення Козацької держави: історичне явище, історіографічне прочитання, типологія та понятійний апарат» (21.10.2009 р., Київ, Інститут історії України НАНУ).

9. Документ до історії Макарова і біографії св. Димитрія Ростовського (Туптала) //Науково-практична конференція «Святитель Димитрій (Туптало), митрополит Ростовський та його доба» (9.11.2009 р. Київ, УПЦ Київський Патріархат, Київська Православна Богословська Академія)