Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Опонування

Опонування (новий список замість загубленого, тому неповний):

1986 р.

1.Щербак Віталій Олексійович. Антифеодальные движения на Украине во второй четверти ХVII ст. (к.і.н., Інститут історії НАНУ, 28.03.1986 р.)

1991 р.

1. Ставиский Вадим Изяславович. Киев и киевское летописание в ХІІІ веке. (к.і.н., 07.00.02 – история CССР, Дніпропетровськ, ДДУ, листопад (?), 1991).

1992 р.

1.Крикун М.Г. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV – ХVІІІ ст. (воєводства і повіти).-29.05.1992 р.- Інститут історії НАНУ (Київ).

2. Курас Григорій Михайлович. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України (к.і.н., 07.00.09-історіографія, джерелознавство та спец. істор. дисципліни, Дніпропетровськ, ДДУ, 9.12.1992 р.)

1994 р.

1. Катунін Юрій Андрійович “Історія Таврійської та Сімферопольської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)”.(к.і.н. , 07.00.02. – історія України”(Запоріжжя, ЗДУ, 4.11.1994 р.).

1996 р.

1. Лиман Ігор І. Церковний устрій запорозьких вольностей (1734-1775 рр.).(Запоріжжя, ЗДУ, 1996)(к.і.н.).

2. Соболь Валентина О. “Літопис Самійла Величка як явище українського літературного барокко”(К., Інститут літератури НАНУ, 1996)(д.філол.наук.10.01.01 – укр. література).16.12.1996 р.

3.Хведась А.О. “Розвиток краєзнавчих музеїв в західній Україні в кінці ХІХ – першій половні 40-х рр. ХІХ ст. Джерела і література (на матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей)”.(Дніпропетровськ, ДДУ, 1996)(к.і.н.)

4. Ковальчук Оксана Олександрівна. “Державотворчі процеси в українському суспільстві за гетьманування Д.Апостола (історіографічний та джерелознавчий аспекти)”.- К., 1996. (к.і.н., 1996, ІУА).

5. 1. Гвоздик Л.Д. Молдавсько-українські економічні зв’язки середини ХVІІ століття. –К.,1996. –26.09.1996 р. –ІУА НАНУ (Київ).

6. Боряк Генадій Володимирович. Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини. (К., ІУА НАНУ, докт. дис.).

1997 р.

1. Волошин Юрій „Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941-жовтень 1944 рр.)”(к.і.н.)(Запоріжжя, ЗДУ, 30.05. 1997 р.).

2. Петренко Євген Дем’янович “Переселення козаків і селян на Кубань (1792-1917)” (к.і.н.) (Інститут історії НАНУ, 26.06.1997 р.)

1998 р.

1. Преловська Ірина Миколаївна “Історико-джерелознавчий аналіз матеріалів і актів Першого Всеукраїнського православного церковного Собору 14-30. Х. 1921р.”(ІУА)(к.і.н.) 19.06.1998 р.

2. Атаманенко Алла Євгенівна “Д.М. Бантиш-Каменський – історик України” (к.і.н., 07.00.06, ІУА НАНУ, 1998).

1999 р.

1. Щербак Віталій Олексійович. Формування козацького стану в Україні (друга половина ХV- перша половина ХV ІІ ст.). – Інститут історії НАНУ (д.і.н.)

2.Гуржій Олександр Іванович. Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті ХУІІІ ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського). – К.,1999 (К., Інститут історії НАНУ, 28.05.1999)(д.і.н.)

2001 р.

1. Леп’явко Сергій Романович. “Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561-1595)(07.00.01-історія України. К., Інститут історії НАНУ, 27.10. 2000)(д.і.н.)

2. Бойко Анатолій Федорович. ”Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті ХVІІІ століття.(К., ІУА, 2001;1.03.2001.-ІУА., д.і.н., 07.00.06).

3. Маслак Володимир Іванович. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. в російській історіографії ХУІІІ – початку ХХ ст. – Кременчук, 2001 (ІУА, 2001, к.і.н.)

4 Тригуб О.П. Історія Херсонської єпархії (1775-1918 рр.). (Донецьк, ДнДУ, 2001) (к.і.н.)

5. Маслійчук Володимир Леонтійович.”Козацька старшина слобідських полків другої половини ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст.”(Харків, ХНУ, 2001, 14 березня Х.Нац.У.).

6. Газін Володимир Володимирович. Гетьманство Павла Тетері: спроба подолання суспільно-політичної кризи в Українській державі (1663-1665 рр.).(07.00.01). (К., 2001)(к.і.н.)30.03.2001 р.І-т історії НАНУ

7. Савчук Надія Олександрівна. “Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Українській державі (1659-початок 1663 рр.)”.(К.,2001).(к.і.н.)07.00.01.25.05.2001 р. І-т історії НАНУ.

8. Бєлікова Наталя Юр’ївна. “Релігійні конфесії України (кінець 80-х –90-і рр. ХХ століття). Донецьк, ДнДУ, к.і.н.

9. Шаповалов Григорій Іванович. (д.і.н.)Дніпропетровськ (ДНУ)(27.06.2001)(д.і.н.).

10. Матяш Ірина Борисівна. “Архівна наука і освіта в Україні 1917-го-1930-х років.” (д.і.н, 07.00.06.,17.09.2001р. (КНУ).

11. Дьомін Олег Б. Формування “нового курсу” зовнішньої політики Англії (друга половина ХVІ – початок ХVІІ ст.). – 29.11.2001р. (ІУАіД НАНУ )(Київ)(д.і.н.)

12. Апросіна Ольга В’ячеславівна. “Хроніка Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVII ст. та пам’ятка польської історіографії” (2001, Дніпропетровський НУ, канд. дис.), 31.10.2001 р.

2003 р.

1. Іваннікова М. К. Кирилична світська книга ХVІІ ст в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-кодикологічний опис. – К., 2003. (26.06.2003 р., ЦНБ, канд. дис.).

2. Однороженко Олег А. “Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького” (2003 р., ІУА, канд. дис.)

3. Тиміш Л. І. “Українська греко-католицька історіографія міжвоєнного Львова: організація, інституційний розвиток, напрямки досліджень”(К., 2003) (30.10. 2003 р., ІУА, канд. дис.)

2004 р.

1. Головко Юлія Іванівна. “Джерела з історії митниць Південної України” (Запоріжжя, 2004),(2004 р., ЗНУ, канд.дис.).

2. Скочиляс Ігор Б. Парафіяльна сфрагістика Перемиської єпархії кінця ХVІІІ-початку ХХ ст. – К.,2004. (29.04.2004, ІУА, канд. дис.).

3. Біла С. Я. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина ХVІ –початок ХVІІІ ст.). Історіографія проблеми. – К.,2004. (13.05.2004 р., ІУА канд.дис.).

4. Заруба Віктор Миколайович. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХVІІ століття. – Львів, 2004 (25.05.2004 р., Інститут українознавства НАНУ, 07.00.01-історія України).

2005 р.

1. Шугальова І.М. Зміни в адміністративному устрої Православної Церкви в Україні в другій половині ХІХ ст. (4.03.2005 р. Запоріжжя, 2005, канд.дис.).

2006 р.

1.Волошин Юрій. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVІІІ ст.: історико-демографічний аналіз. (14.04.2006 р., Київ, НАУКМА, докт. дис.).

2. Романцов Володимир М. Становлення Гетьманщини в українській історіографії (40-ві роки ХІХ – початок ХХ ст.). (28.04.2006 р. Донецький Нац. університет, докт. дис.).

3.Синяк Іван Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775)..- (25.05.2006, ІУА, канд. дис.).

4. Копилов Свергій Анатольєвич. Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку. (26.05.2006 р., ІУА, докт. дис).

5.Грибовський В.В. Ногайські орди Північного Причорномор’я у ХVІІ – на початку ХІХ століття. (30.06.2006 р., Запоріжжя, ЗНУ, канд. дис.)

6.Близняк Микола Богданович. Вадим Архипович Дядиченко (1909-1973)- історик України. – (18.10.2006 р., Дніпропетровськ, ДНУ, канд. дис.)

7. Ігнатуша Олександр. Інституційний розкол Православної Церкви в Україні в умовах модернізації (ХІХ-30-і рр. ХХ ст.” (07.00.01-історія України) (1.11.2006 р., Дніпропетровськ, ДНУ, докт. дис.)

2007 р.

1.Ластовський Валерій Васильович. “Православна церква в Україні наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.: історіографія” (07.00.06.-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).(19.01.2007 р., Київ, КНУ ім. Т.Г.Шевченка, докт. дис.).

2. Дзира Іван Ярославич “Козацькі літописи 30-80-х рр. ХVІІІ століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії” (21.02.2007 р. , 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) (Київ, ІУАтаД НАНУ, докт. дис)

3.Буланова Наталія Миколаївна. Християнські конфесії Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. (07.00.01 – історія України). –(21.03.2007 p., Дніпропетровськ, ДНУ, канд.дис.).

4. Гіря К.І. “Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця ХV – початку ХVІІІ ст.: історіографія проблеми” (07.00.06-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни)(23.03.2007 р., Донецьк, ДНУ, канд.дис.).

5. Саідов Зіявудін Абасович. “Арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та арабо – мусульманської культури на східному Кавказі у VІІ – ХІІІ ст.” (07.00.06- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – К., 27.04.2007, Інститут сходознавства НАНУ, канд.дис.).

6. Федоренко Михайло Олександрович. “Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській Духовній Академії 1872-1920 рр.” (07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, К., 17.10.2007, УНІІАСтаД, канд. дис.)

2009 р.

1. Іріоглу Юрій Олександрович. “Усні наративи як джерело з історії болгарського населення Північного Приазов’я ХХ століття” (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, К., 06.2009 р., ІУАтаД НАНУ)(канд. дис.).

2. Дарчик Світлана Василівна. Візія Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1765 рр.) в спогадах та автобіографічних щоденниках шляхтичів Речі Посполитої. (07.00.06-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дослідження (ІУАтаД НАНУ, 24. 09. 2009). (канд.дис.).

3. Потапенко Світлана Петрівна «Обліково-статистичні джерела з історії козацької старшини Слобідської України (1757–1767 рр.)» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) (ІУАтаД НАНУ, 12. 2009 р., канд. дис.)