Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (1999)

1999

748. Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII століття: документи і матеріали / Ю. Мицик, В. Цибульський. – Рівне: Перспектива, 1999. – 117 с.

749. Джерела з історії Жовтоводської битви 1648 р. / В. Брехуненко, Ю. Мицик, НАН України. Ін-т археографії та джерелознавства. – Запоріжжя: Тандем – У, 1999. – 50 с. – (Старожитності Південної України; Вип. 4.)

750. Данило Апостол: воин, политик, зкономист // Днепр веч. – 1999. – 23 июня.

751. * До історії ординського нападу на Слобожанщину 1680 р. //3б. Харків, іст.-філол. т-ва. – X., 1999. – Т. 8. – С. 205 – 214.

752. Документ до історії родоводу М. П. Ковальського // Осягнення історії: 36. праць на пошану проф. Миколи Павловича Ковальського. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 10 – 12.

753. Жан-Анрі Мюнц і його описи Волині // Вільне сл. – Рівне, 1999. – 28 квіт.

754.3 документації гетьмана Петра Дорошенка II На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа: Наук. зб. – К., 1999. – С. 70 – 102.

755.3 нових документів про Національно-визвольну війну українського народу (1648 – 1658 рр.) на Сіверській Україні //Сіверян, літопис. – 1999. – № 2. – С. 12 – 38.

756. З поля української мемуаристики // Нар. газ. – 1999. – 6 – 12 трав.

757. Київський шпиталь Самійла Кішки // Там само. – 8 – 14 берез.

758. Кілька документів з історії національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1658 рр. на Поділлі//Краєзнавство. – 1999. – № 1/4. – С. 69 – 74; Те саме //Україна: вчора, сьогодні, завтра: Зб. наук. пр./Ін-т політ, і етнонаціон. дослідж. НАН України. – К., 1999. – С. 35 – 41.

759. Козацька мати (До 80-річчя від дня народж. О. М. Апанович) // Слово просвіти. – К., 1999. – [Б. ч.] верес. – № 9 (63), 1999. – [Б. ч.] – жовт. – № 10.; Олена Михайлівна Апанович //Історія України. – К., 1999. – Жовтень. – № 38 (150). – С. 7 – 10.

760. * Конотопська битва 1659 року//Дзвін Севастополя. – 1999. – № 3. – С. 4.

761 .* Невідомі спогади про Бердичів першої половини XIX ст. //Бердичівська земля в контексті історії України: Наук. зб. – Т. 19. – Житомир, 1999. – С. 46.

762. Ніжинський полковник Прокіп Шумейко (1648 – 1650)//Ніжин, панорама. – 1999. – ЗО квіт.

763. Німецька газета 1668 року і важливий епізод біографії Івана Сірка // Всесвіт. – 1999. – №4. – С. 149 – 150.

764. Опис Волині у "Хроніці" італійця [Олександр Гваньїні про Україну] // Вільне сл. – Рівне, 1999. – 15 верес.

765. Опис Чехії у "Хроніці" Олександра Гваньїні // Хроніка 2000. – 1999. – "Україна – Чехія". – Вип. 25 – 26. – Ч. 1. – С. 30 – 42.

766. Перечитуючи Симоненка – не поета, а комуніста//День. – К., 1999. – 7 лип.

767. Переяславська рада 1654 р. у висвітленні гамбурзької "ординарної вівторкової газети" // Людина і політика. – 1999. – № 2. – С. 34 – 35.

768. Повстання невільників – гребців на турецькій галері у 1630 році / Пер. з іт. В. Климович//Всесвіт. – 1999. – № 11 – 12. – С. 148 – 151.

769. Податковий код і Апокаліпсис: [Інтерв'ю з д-ром іст. наук, проф. Ю. Мициком] Записала К. Ґудзик // День. – К., 1999. – 26 лют.

770. Призренський митрополит в козацькій Україні // Голос православ’я. – К., 1999. – трав. [Б. ч.] – №9.

771. Професор і священик Ю. Мицик про Віру і Україну: (Інтерв’ю з д-ром іст. наук, проф. Ю. Мициком) / Бесіду записала I. Зянько // Вінниц. відом. – 1999. – З черв.

772. Розвиток української археографії історії українського козацтва (сучасний етап) // Історія: Матеріали 4-го міжнар. конгр. україністів, м. Одеса, 26 – 29 серп. 1999 р. / Відп. ред. Я. Ісаєвич; НАН України; Міжнар. асоц. україністів. – О.; К. ; Л., 1999. – С. 227 – 233.

773. Сергій Єфремов і наш край//Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 115. – С. 132 – 142.

774. Спадкоємець Богдана Хмельницького//Пам’ять століть. – 1999. – № 1. – С. 66 – 72.

775. Суєслови, лицеміри… (Перечитуючи Симоненка – не поета, а комуніста) // Голос православ’я. – К., 1999. – [Б. ч.]. – серп.

776. Це замасковане нищення історії: (Інтерв’ю з проф. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад." Ю. Мициком) Розмову вела Т. Качалова //Нар.газ. – К., 1999. – 25 – 31 січ.

777. Юрій Семенко – український літератор з Криворіжжя // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: 36. ст. – Вип. 8. – К., 1999. – С. 305 – 310.

778. Рец.:… – Рец. на кн.: Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч / НАН України. Ін-т політ, і етнонаціон. досліджень. – К.: Вид-во НАН України, 1999. – 109 с.

779. Рец.: … – Рец. на кн.: Кривошея В. В., Кривошея 1.1. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: І Борозна. II Волинка / НАН України. Ін-т політ, і етнонаціон. досліджень. – К.: Вид-во НАН України, 1999. – 126 с.

780. Рец.:… – Рец. на кн.: Никитенко Н. Н. Русь й Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Историческая проблематика /Рец.: Г. Литаврин, Ю. Мыцык, С. Крымский, НАН Украины. Ин-т укр. археографии й источников. им. М. С. Грушевского. К.: [Б. в.]. 1999. – 291 с. – Библиогр.: С. 256 – 289.

781. Рец.: … – Рец. на кн.: Радько П. Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі XIX – XX століть: концепції, ідеї, реалії / Ред. П. Сохань; Рец. В. Борисенко, В. Лобуринець, Ю. Мицик, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К.: [Б. в.] 1999. – 385 с.

782. Ред.: Відповіді на екзаменаційні білети з історії України від найдавніших часів до початку XX століття: 9 клас. – К.: Генеза, 1999. – 176 с.

783. Ред.: Власов В. Історія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвітніх навч. закл. – К.: Абрис, 1999. – 287 с.

З видання Біобібліографічний покажчик

* * *

1999 (закінчення)

1. Козацька мати //Пам’ять століть.-1999.-№ 6.-С.17-28 (1 д.а.).

2. З джерел до історії Волині ХVІ – ХVІІ ст.//Острозька академія. Наукові записки.-Острог, 1999.-С. 33-42 (3 д.а.).

3. Слово до читача //Апанович О. За плугом Господь іде. Агрокультура українського селянства й козацтва в контексті ідей Сергія Подолинського та Володимира Вернадського. – Севастополь, 1999.- С. 3-4 (0,1 д.а.).

3-а. (передмова до статті): Апанович О. Агрокультура селян та козаків // “Сільський час” від 15.01.1999.-№ 6 (0,1 д.а.)

4. Україна ХV – ХVІІ століть у світлі тогочасної преси (за матеріалами “летючих листків”// ЗНТШ. – Т. ССХХХІІІ. – Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997.- С. 30-46. (2 д. а.).

5. З Українського Дипломатарія другої половини ХVІІ століття //ЗНТШ. – Т. ССХХХІІІ. – Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997. – С. 360 – 397. (3 д.а.).

5-а. І. Бутич. Рец. на кн.: Мицик Ю.А.Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття. – Дніпропетровськ, 1997. – С. 605-607.(0,2 д. а.).

6. Матеріали конференції, присвяченої Михайлові Грушевському. Львів, 24-25 жовтня 1994 р., Харків, 25 серпня 1995 р., Львів, 29 вересня 1996 р. – Львів, 1999.-С. 318-322, 355 (виступи в дискусії).

7. Два публіцистичні трактати про Національно-визвольну війну українського народу середини ХVІІ ст.//УІЖ.-1999.-№ 6.-С. 122 -135 (1,5 д. а.).

8. До питання про особливості церковного устрою Запорозької Cічі //Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету .- Запоріжжя, 1999.- Вип. VІІ. – С. 69-73 (0, 2 д. а.).

9. Два листи кошового отамана Павла Федоровича //Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. – Запоріжжя, 1999.-Вип. 4(5).-С. 202-203.

9-а. Конотопська битва 1659 року //Дзвін Севастополя.- № 3 (38). – Квітень 1999. – С.4. (передрук з кн.: “Легенда про гетьмана”.

10. Невідома редакція “Короткого опису Малоросії” //Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип.7. –С.133-154 (1 д.а.).

11. Деякі збірки листів до Т.Замойського як джерело до історії запорозького козацтва першої третини ХVІІ ст.//Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали Четвертих Всеукраїнських історичних читань. – К.-Черкаси, 1994.-С. 118-122.