Юрій Мицик

Сайт українського історика Юрія Мицика
Київ, 2008
|

Мицик Юрій Андрійович: бібліографія (2013)

1. Таїрова-Яковлева Т. Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради».-К., 2013.-403 с. (переклад мій)

2. VІІ наукові читання, присвячені гетьманові Іванові Виговському// УІЖ.-2012.-№ 6.-С. 223-225 (співавт. з І. Тарасенко)(0, 3 д. а.)

2-а. ред. кн.: Листування Павла Жолтовського.-К., 2012.- 184 с.(упор.-І.Ю. Тарасенко)

3.Листи Ярослава Дашкевича до Юрія Мицика//УАЩ.-К.,2012.-Вип. 16-17.-С. 581-602.

4. Рец. на кн.. Andrzej B. Pernal. Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648- 1659. –Кraków, 2010.-391 c. //УАЩ.- К., 2012.-Вип. 16-127.-С. 608-611 (у співавтор. з І. Тарасенко)

5. Рец. на кн.: Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України.К., 2011.-535 с.

6. Від перекладачів//А.Б.Перналь.-Річ Посполита двох народів і Україна. Дипломатичні відносини 1648-1659.-К., 2013.-С. 7-8 (0, 2 д.а.)

7. Незнаний лист Б. Хмельницького 1651 р. //УІЖ.-2013.-№ 1.-С. 165-167 (0, 2 д. а.).

8. Матеріали відділу рукописів Дніпропетровського історичного музею як джерело з історії Другої світової війни //Гуманітарний журнал.-Дніпропетровськ, 2012.- с. 120-122 (0,5 д.а.)(в співав. з С.В. Абросимовою і , Ю. Тарасенко)

9. Про таїнство покаяння (сповідь)//газ. «Голос православ»я».-2013.-№ 7 (343).- С. 4 (0, 2 д.а.)

10. Український голокост. Свідчення тих, хто вижив.-К., 2013.-Т. 9.-377 с. (24, 95 д.а.) (в співавт.)

11.З документації Максаківіського Спасо-Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст.//СЛ.-2013.-№ 1.-С.14-22 (1 д.а.)

12. Дещо про козацькі прапори//Знак.-грудень 2012.-С.9 (0, 2 д.а.)

13. Документ ХVІІІ ст. до історії Богословського жіночого монастиря в Козельці//Із Києва по всій Русі. Збірник матеріалів наукової богословської конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Руси-України. 15 травня 2013 року.- К., 2013.-С. 489-490 (0,1 д.а.)

14.Два білоруських літописця ХVІ-ХVІІ ст.//Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження.-К., 2012.-С. 251-256 (0, 5 д.а.).

15. Фонд глухівської сотенної канцелярії ЦДІА УКраїни у Києві як джерело з історії Глухівщини першої половини-середини ХVІІІ ст.//Сіверщина в історії України.-2013.-№ 6.-С. 258-260 (0,5 д.а.) (у співав. з Тарасенко І.Ю.)

16. З недрукованих листів Кравченка // Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ – ХХ ст. : Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (24 квітня 2012 р., м. Житомир). Наук. зб. «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 47 – Т. 1. – Житомир : 2012. – . C.52-56.(співав.І. Ю. Тарасенко)
17. Святий Петро Могила був іконописцем!//Голос православ’я.- червень 2013.-№ 11(347).-С. 5 (0,1 д.а.)
18. Святий Петро Могила. –К., 2014.-399 с. (25 д. а.)

19. Окремі сторінки з історії Черкащини//Корсунський часопис.-2012.-№ 26-27.- С. 23-29 (0,5 д . а.)

20. Перебування т.А. Зіньківського і В. Г.Кравченка на Черкащині // Корсунський часопис.-2012.-№ 26-27.- С. 30-32(0,5 д . а.)(в співав. з І.Ю. Тарасенко)

21.Ще один незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 року//Наукові праці Кам»янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.-Кам»янець-Подільський, 2013.-Т.23.-С.123-127 (0,3 д. а.)

21-а. Із невідомих листів викладачів і студентів Києво-Могилянської академії останньої третини ХУІІ ст. //Проблеми дидактики іст орії.-Кам»янець-Подільський, 2011.-Вип.3.-С.26-35 (1 д.а.)

22. З недрукованих листів Кравченка // Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ – ХХ ст. : Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (24 квітня 2012 р., м. Житомир). Наук. зб. «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 47 / Гол. ред. М. Ю. Костриця. У 2 т. – Т. 1. – Житомир : Видавець М. Г. Косенко, 2012. – 372 с. – С. 52-56.(в співав. з І. Тарасенко)
23.Один з кореспондентів єпископа УАПЦ Євгена Бачинського //Труди Київської Духовної Академії.-2013.- № 11.-С. 272-274 (0,2 д. а.)

23-а. «Вболіваю за студентів, які живуть обраною професією…»//газ. «Студентський меридіан».-17.06.-16.07. 2013 р.- № 1763.-С.1

ЕІУ.-К., 2012.-Т.9

1. Пушкаря і Барабаша повстання-С. 67 (0,2 д. а.)

2. Пушкін О. С. –С. 67-68 (0,2 д. а.)

3. Радкевича-Портянки дипломатична місія.-С. 113 (0, 2)

4. «Реєстр Війська Запорозького» 1649 –С. 113 (0, 3 д. а.)

5. Римована хроніка, Віршована хроніка –С. 206 (0, 2 д. а.)

6. Рихлівський Пустинно-Микільський монастир –С. 208-209 (0,3 д.а.)

7. Різдва Богородиці Лещинський монастир-С. 219-220 (0,3 д.а.)

8. Рославці – С. 337-338 (0,3 д.а.)(у співавт. з В.В. Томазовим)

9. Рудомич В.-С. 354-355 (0,3 д. а.)

10. Савич С. –С. 426 (0, 2 д. а.)

11. Савичі –С. 416-417 (0,3 д. а.)

12. Свято- Михайлівський Бакотський монастир –С. 485-486 (0,2 д. а.)

13. Селецькі –С. 507-508 (0,3 д.а.)

14. Сенаї Мехмед Гаджі –С. 528-529 (0,2 д. а.)

15. Сербини-С. 537 (0, 3 д. а.)

16. «Синопсис»-С. 565-566 (0,3 д. а.)

17. Скаржинські –С. 596-597 (0, 3 д.а.)

18. Слабченко Є-С. 621 (0,2 д.а.)

19. Слуцький літопис.-С. 664 (0, 1 д. а.)

20. Смотрицький Герасим –С. 675-676 (0,1 д.а.)

21. Солонини –С. 706 (0,1 д.а.)

22. Софонович Феодосій –С. 725-726 (0,3 д. а.)

23. Ставровецький-Транквіліон К.-С.779 (0, 2 д. а.)

24.Станіслав-Богуслав Лещинський –С. 804 (0,3 д.а.)

25. Стефан Баторій –С. 852 (0,2 д.а.)

26. Стрийковський М.-С. 868-869 (0, 2 д.а.)

27 Супрасльський Благовіщенський монастир –С. 906-907 (0, 3 д.а.)

28. Супрасльський літопис-С. 907-908 (0,1 д.а.)

29. Сучавська оборорна 1653 –С. 915-916 (0,2 д. а.)

30. «Советская историческая эциклопедия».-С. 690-691 (0, 3 д.а.) (співавт.-O.В.Ясь)

Шевченківська енциклопедія.-К., 2012.-Т. 2.

1. Дмитрій Донськой. -С.369-370 (0,1 д.а.)

Основні наукові праці проф. Ю. Мицика:

1. Украинские летописи ХVІІ века. – Днепропетровск, 1978.-87 с.

2. Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая половина ХVІ – середина ХVІІ вв.). -Днепропетровск,1981.-Ч.1.-75 с.

3. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. – Днепропетровск, 1985.-89 с.

4. Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.- Днепропетровск, 1983.-81 с.

5. Анализ архивных источников по истории Украины ХVІ – ХVІІ вв. – Днепропетровск, 1984. – 83 с. (в співавт.).

6. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.-Днепропетровск,1988. – 75 с.

7. “Тії слави козацької повік не забудем…”Дніпропетровськ, 1989.-118 с. (в співавт.).

8. Засвіт встали козаченьки. – Дніпропетровськ. – 134 с. (в спіавт.).

9.Як козаки воювали. -Дніпропетровськ, 1990. -302 с. (в співавт.)

10.Сполохи козацької звитяги.- Дніпропетровськ, 206 с. (в співавт.).

11. Історія України.- К.,1993.-Ч.1.-166 с. (в співавт.).

12. Місто на Самарі. –Дніпропетровськ.1994.-61 с. (в співавт.).

13. Володарі гетьманської булави. – К.,1994.-555 с. ( в співавт.).

14. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття. – Дніпропетровськ, 1996.-262 с.

15. Канів козацький. – Канів, 1997.- 68 стор.

16. Козацький край. -Дніпропетровськ, 1997.-176 с.

17. Корсунщина козацька. – Корсунь-Шевченківський, 1997.- 126 с.( в співавт.)

18. Полководці Війська Запорозького. – К., 1998. – 400 с. (в співавт.).

19. Отаман Іван Сірко. – Запоріжжя, 2000.- 44 с.

20. Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К., 2002.-568 с.(в співавт.).

21. Києво-Могилянська енциклопедія в іменах. – К., 2001.-734 с.(в співавт.)

22. Історія України.- Ч.1.- К., 2001. – 203 с. (співавт. В. Власов); Ч. 2. – К.,2004. – 130 с.; ч. 3. – К., 2003. – 230 с. (спіавт. О.Бажан); Історія України. – К., 200… (співавт. – В. Власов, О. Бажан); Історія України. – К.,2008; Історія України. – К., 2006 (співавт. В.Власов, О. Бажан, ).

23. Умань козацька і гайдамацька. К., 2002.-187 с.

24. Десять святих Києво-Могилянської Академії. К., 2002; 80 с. ( в співавт.)

25. Острог в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. – Острог, 2001. – 45 с.

26. І. Боберський. Щоденник 1918-1919 рр. – К., 2003. – 260 с. (підг. до друку, вступ, коментар).

27. Український голокост 1932-1933. Свідчення тих, хто вижив. – К., 2003. – 296 с.(18,5 д.а.); Т.2.-К., 2004. -443 с. (28 д.а.); Т.3. –К., 2005; Т. 4. –К., 2007. – 504 с.; К., 2008. – Т.5.- 322 с.; К., 2008. – Т.6 ; К., 20-Т. 7; К., 2012.-Т.8; К., 2013. (упорядник).

28. Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. – К., 2003. – 349 с. (в співавт. з М. Кравець).

29. Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії (молдавська і турецька частина).- Запоріжжя, 2003.- 103 с.

30. Гетьман Іван Виговський. – К., 2004.- 84 с.(5 д.а.).

31. Царичанка козацька. – К., «Генеза», 2004.-88 с. (5,7 д.а.)

32. За віру православну. – К., 2004. – 191 с. (13, 7 д.а.); 2-е вид.: За віру православну. – К., 2009. – 415 с. (24,2 д.а.)

33.Листування Леоніда Мосендза. – К., 2005. –115 с. (7 д.а.)

34. Олександр Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії.-К., 2007.-1006 стор.(82 д.а.).

35. Писемні джерела з історії українського козацтва //Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – К., 2007. – С. 541-588, 683-700. (6 д.а.)

36. Кошовий отаман Іван Сірко. – К., 2007. (2 д.а.)-70 с.(у співавт. з В. Маслійчуком)

37. Іван Мазепа . – К., 2007.-70 с. (2 д.а.)

38. Листування Юрія Семенка. – К., 2007. – 249 стор. (15 д.а.).

39. Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007. –392 с. (18, 25 д.а.).

40. Сильвестр Косов. Патерик. – К., 2008. – 156 с. (10, 25 д. а.)

41. Забутою Україною. – Дніпропетровськ, 2008-383 с. (спіавт.: Б.Матющенко, М.Чабан, Ю.Шковира).

42. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. – К., ІУАтаД НАНУ, 2009. – 361 с. (31, 77 д.а.)

43. Битва під Збаражем 1649 року. –Збараж-Тернопіль: «Джура», 2009 – 111 с. (6 д.а.) (у співавт.)

44. Український голокост 1932-1933 рр. Свідчення тих, хто вижив. -ТТ.1-9.-К., 2000-2012.

45. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр.-К., 2012.-т.1 (1648-1649 рр.). (26,7 д.а.)

46. Св. Петро Могила.-Харків, «Фоліо», 2012.-126 с. (5 д.а.)

47. Тиміш і Юрій Хмельницькі.-Харків, »Фоліо», 2012.-119 с.(5 д.а.)

48. Святий Петро Могила. –К., 2014.-399 с. (25 д. а.)( в співав. з В.Нічик, З. Хижняк)

 

======================

Оновлено 25 квітня 2015 р.

1. Таїрова-Яковлева Т. Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради».-К., 2013.-403 с. (переклад мій)

2. VІІ наукові читання, присвячені гетьманові Іванові Виговському// УІЖ.-2012.-№ 6.-С. 223-225  (співавт. з І. Тарасенко)(0, 3 д. а.)

2-а. ред. кн..: Листування Павла Жолтовського.-К., 2012.- 184 с.

3.Листи Ярослава Дашкевича до Юрія Мицика//УАЩ.-К.,2012.-Вип. 16-17.-С. 581-602.

4. Рец. на кн.. Andrzej B. Pernal. Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648- 1659. –Кraków, 2010.-391 c. //УАЩ.- К., 2012.-Вип. 16-127.-С. 608-611 ( у співавтор. з І. Тарасенко)

5. Рец. на кн.: Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України.К., 2011.-535 с.

6. Від перекладачів//А.Б.Перналь.-Річ Посполита двох народів і Україна. Дипломатичні відносини 1648-1659.-К., 2013.-С. 7-8 (0, 2 д.а.)

8. Історія церкви у класичному творі О.М. Лазаревського//»Православ’я в України». Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції.-К., 2013.-Ч.І.-С. 66-70 (0,5 д. а.).

9.З листів Ярослава Дашкевича //Наукові записки НАУКМА. Історичні записки.-К., 2013.-Т. 143.-С.67-74 (1 д. а.)(у співавт. з І. Тарасенко).

10. »Мазепіана» «Малоросійського приказу» РДАДА за найсучаснішим описом//СЛ.-2013.-№ 3 (111).-С. 103-109 (0, 7 д. а.).

11. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр.-К., 2012.-Т. 2. (1648-1649 рр.). (26,7 д.а.

12.Цікавий документ    до історії кампанії 1651 р.//З любовю до народів. Ювілейний збірник на пошану член-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка. З нагоди 80-річчя від дня народження.-К., 2013.-С. 286-288 (0, 3 д.а.)

13.Про нащадків Богдана Хмельницького на Полтавщині ХVІІІ ст.//УІЖ.-23013-№ 5.-С.207-211 (0, 7 д. а.)(в співавт. з І. Тарасенко)

14. Унікальний портрет полковника Мартина Небаби//СЛ.-2013.- № 4-6.-С.3-4 (в співавт. з Б. Березенко)

15.Японскі прафесар пра Беларусь//газ. Новы час.-13. 12. 2013 р.-№ 47 (368).-С. 16 (0,4 д. а.) 

16.До історії родини Максима Кривоноса //УІЖ.-2014.-№ 6.-С. 182-185 (0,3 д. а.) (в співавт. з Т. Таїровою-Яковлевою)

  ЕІУ.-К., 2012.-Т.9

1. Пушкаря і Барабаша повстання-С. 67 (0,2 д. а.)

2. Пушкін О. С. –С. 67-68 (0,2 д. а.)

3. Радкевича-Портянки дипломатична місія.-С. 113 (0, 2)

4. «Реєстр Війська Запорозького» 1649 –С. 113 (0, 3 д. а.)

5. Римована хроніка, Віршована хроніка –С. 206 (0, 2 д. а.)

6.Рихлівський Пустинно-Микільський монастир –С. 208-209 (0,3 д.а.)

7. Різдва Богородиці Лещинський монастир-С. 219-220 (0,3 д.а.)

8.Рославці –С. 337-338 (0,3 д.а.)(у співавт. з В.В. Томазовим)

9. Рудомич В.-С. 354-355 (0,3 д. а.)

10. Савич С. –С. 426 (0, 2 д. а.)

11. Савичі –С. 416-417 (0,3 д. а.)

12. Свято- Михайлівський Бакотський монастир –С. 485-486 (0,2 д. а.)

13. Селецькі –С. 507-508 (0,3 д.а.)

14. Сенаї Мехмед Гаджі –С. 528-529 (0,2 д. а.)

15. Сербини-С. 537 (0, 3 д. а.)

16. «Синопсис»-С. 565-566 (0,3 д. а.)

17. Скаржинські –С. 596-597 (0, 3 д.а.)

18. Слабченко Є-С. 621 (0,2 д.а.)

19. Слуцький літопис.-С. 664 (0, 1 д. а.)

20.Смотрицький Герасим –С. 675-676  (0,1 д.а.)

21. Солонини –С. 706 (0,1 д.а.)

22. Софонович Феодосій –С. 725-726 (0,3 д. а.)

23. Ставровецький-Транквіліон К.-С.779 (0, 2 д. а.)

24.Станіслав-Богуслав Лещинський –С. 804 (0,3 д.а.)

25. Стефан Баторій –С. 852 (0,2 д.а.)

26. Стрийковський М.-С. 868-869 (0, 2 д.а.)

27 Супрасльський Благовіщенський монастир –С. 906-907 (0, 3 д.а.)

28. Супрасльський літопис-С. 907-908 (0,1 д.а.)

29. Сучавська оборорна 1653 –С. 915-916 (0,2 д. а.)

30. «Советская историческая эциклопедия».-С. 690-691 (0, 3 д.а.) (співавт.-о.В.Ясь)